V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen V. Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İki gün süren kongrenin açış konuşmaları MMO Başkanı Yunus Yener, MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kürekçi, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in Kongre Açış Konuşması

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Beşincisini düzenlediğimiz Enerji Verimliliği Kongresi’ne hoş geldiniz.
Odamız, 65 yıla varan tarihinde çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı ilke edinmiştir.
Yalnızca örgütlü üyelerinden aldığı güç ile çalışmalarını sürdüren Odamız, meslek alanlarına yönelik kamu ve ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik platformlar oluşturmakta, oluşan platformlarda yer almakta; bu zeminlerde oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaştırmadaki takipçi tavrını sürdürmektedir. 
Değerli Katılımcılar,
Enerji toplumsal yaşamın ve biz makina mühendislerinin ağırlıkla çalıştığı, ülke sanayisinin en temel girdisi konumundadır.
Enerji dönüşüm sistemleri, yalıtım, enerji performans değerlendirmeleri, enerji verimli ve çevre uyumlu taşıtlar, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıhhi tesisatların tasarlanması, uygulanması, atık enerjinin geri kazanımı; kojenerasyon tekniklerinin kullanımı ve bu amaçlara uygun cihaz, ekipman ve sistemlerin tasarımı, imalatı ve kullanımı; enerji ile ilgili konulardan bazılarıdır ve doğrudan makina mühendisliği meslek uygulama alanları arasındadır.
Bu nedenle Oda olarak enerji ve bağlantılı konularda geçmişten beri bir dizi çalışma yürütmekteyiz. Doğalgaz Kongresi, Enerji Verimliliği Kongresi, enerji konulu Tesisat Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumları, Rüzgar Enerjisi Sempozyumları, İklimlendirme Kongresi ülkemizde bu alanda yapılan öncü etkinlikler arasında yer almaktadır.
Odamız Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı Türkiye’nin Enerji Görünümü; Türkiye’de Termik Santrallar; Enerji Ekipmanları Yerli Üretimi Durum Değerlendirmesi ve Öneriler; Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği; Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi; Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Enerji ile İlgili Temel Referans Belgelerine Yönelik Bir Değerlendirme ve Çözümleme; Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları ve Zamlarını İnceleme; 2019 Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine adlı Oda Raporları bu alandaki öncü ve referans oluşturan çalışmalar arasında yer almaktadır. 
Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatın hazırlıkları ve revizyonları sırasında kapsamlı çalışmalara dayalı görüş ve önerilerimiz ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Bu işbirliği çabalarımız sürmektedir. 
Enerji ve enerji verimliliği konusu, Odamızın eğitim ve belgelendirme çalışmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim merkezlerimizde mekanik tesisat ve alt dalları, güneş enerjisi sistemleri, doğalgaz, bina ve sanayi enerji yöneticisi, bina ve sanayi etüt-proje, enerji kimlik belgesi uzmanı eğitimi gibi konularda kurslar ve seminerler düzenlenmekte; bu konularda zengin bir yayın faaliyeti de yürütülmektedir. Rüzgâr Enerji Santrali Temel Eğitimi, Jeotermal Enerji Santrali Temel Eğitimi, Hidroelektrik Santrali Temel Eğitimi ve Güneş Enerjisi Temel Eğitimi gibi yeni birçok alanda eğitim programlarımız eklenmiş ve yenileri için de çalışmalar devam etmektedir. 
Odamız enerji verimliliği çalışmalarında ülkemizin gereksinimi olan verimli sistemlerin kurulumu ya da oluşturulması konularında görev yapacak olan mühendislerin eğitilmesinde temel kuruluşlardan biri olmuştur. 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ile “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Odamız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 28 Ekim 2009 tarihinde Enerji Yöneticisi Eğitimlerinin düzenlenmesi konusunda yetkilendirilmiştir. Böylece Bakanlık dışında Türkiye’de ilk “Enerji Verimliliği Yetkili” kuruluşu olarak, Kasım 2009’da ilk Enerji Yöneticisi eğitimlerini düzenledik. O tarihten bu yana yüzlerce mühendis, Odamızın açmış olduğu “Enerji Yöneticisi” ile “Sanayi” veya “Bina” alanlarına yönelik  “Etüt Proje Eğitimlerine” katılmıştır. 
Ayrıca kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma sorumluluğumuz uyarınca Kocaeli’nde Odamızın öz kaynaklarıyla; İzmir’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle enstitü bünyesinde uygulamalı enerji verimliliği laboratuvarları oluşturduk. 2010 yılında İzmir’deki merkezi, 2011 yılında Kocaeli’ndeki merkezimizi, 2017’de Mersin’de Güneş Park Enerji Kompleksi Uygulamalı Eğitim Merkezimizi hizmete açtık. Böylece Odamız ekonomik sınaî aktivite ve nüfus yoğunluğu olan Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için gerekli olan eğitim altyapılarını geliştirmiştir. 
Odamız enerji verimliliği ile bağları bulunan basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri, gaz yakma tesislerinin baca, tesis ve yerleşim uygunluğu denetimleri, baca gazı ölçümleri dâhil birçok konuda Akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olarak 2004 yılından itibaren teknik mevzuata uyum ve uluslararası tanınırlık alanında ülkemiz lehine önemli adımlar da atmıştır. 
Değerli Katılımcılar,
Yakından bildiğimiz üzere dünyada enerji kaynaklarının kullanımı ve bu kaynaklar üzerindeki hâkimiyet kavgası doruk noktaya ulaşmış; ülkelerin egemenlik ve bağımsızlıklarıyla iç içe bir sorun haline gelmiştir. 
Stratejik bir planlamanın olmaması, ithal doğalgaz ve kömürün yanı sıra yerli kömür gibi fosil yakıtlara dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, kamunun enerji yatırımlarından çekilerek mevcut zenginliklerimizin değerlendirilmemesi, başlıca sorunlarımız arasında yer almaktadır.
Dünya enerji sektörü de radikal bir değişimin eşiğindedir. Özellikle fosil kaynaklara sahip olmayan ve enerjide dışa bağımlılığı artan sanayileşmiş ülkeler, bu değişim sürecinde hem güvenli enerji kaynaklarına yönelmek, hem de yenilenebilir enerji teknolojileri satarak bu yeni dönemde ekonomilerini güçlendirmeye çalışmakta ve “temiz enerji ekonomisi” olarak adlandırdıkları bu sektörü ciddi olarak desteklemektedir.
Gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji konusunu, enerji güvenliğinin yanı sıra gelecek için önemli bir ekonomik yatırım, istihdam ve teknoloji egemenliği alanı olarak görmektedir. Dünyanın güçlü ülkeleri bir yandan fosil kaynaklar üzerindeki politik etkinliklerini çatışmalı bir şekilde sürdürürken yeni teknoloji pazarındaki paylarını artırmak için de rekabet etmektedirler.
Bu noktada İklim Krizinin daha da derinleşmemesi için ülkemizde emisyon grafiği seyrinin aşağıya doğru çekilmesi, karbonsuz ekonomiye dönüşümün planlanması ve uzun erimde bu hedefe ulaşılmasına yönelik planlama ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım enerji verimliliğinde önemli artışların sağlanmasını, toplumların yüzlerini güneşe dönmelerini; fosil yakıtların paylarının radikal bir şekilde düşürülmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarına, temiz enerjilere daha çok yönelmeyi zorunlu hale getirmektedir.
Değerli Katılımcılar,
Odamız Enerji Çalışma Grubu’ndan sevgili Orhan Aytaç’ın yapacağı “Türkiye’nin Enerji Görünümü 2019” sunumunda ülkemizin enerjideki durumu üzerine ayrıntılı olarak bilgilenmemiz mümkün olacak. Bu nedenle kısaca güncel duruma değineceğim. 
Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kömür, petrol koku ithalatında ve dünya “net enerji ithalatında” ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca proje stoku gerçek ihtiyacın üzerindedir.
Toplum yararını gözetmeyen serbestleştirme-özelleştirme politikaları kapsamında plansızca ve ihtiyacın çok üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesisin yapımı için lisans verilmekte ve teşvik edilmektedir. 
Diğer yandan iletim ve dağıtımdaki kayıplar ve nihai sektörlerde yüzde 50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkânları değerlendirilmemiştir. 
Enerji ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji kaynağı kullanılmış, fosil kaynaklı ve ithalata dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmış, enerjideki dışa bağımlılık ciddi boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin birincil enerji arzında ithalatın payı yüzde 75 (43 milyar dolar); yerli üretimin talebi karşılama oranı ise yüzde 25 civarındadır. 
Elektrik üretiminde kamu ve özel sektör payları 2002-2018 döneminde oldukça değişmiş; kamunun payı yüzde 59,8’den yüzde 15’e gerilemiş; özel sektörün payı ise yüzde 40’tan 84,8’e yükselmiştir. 
Finansal boyutta ise 2017 sonunda 637 milyon TL olan enerji sektörünün takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 6 milyar 322 milyon TL’ye yükselmiş; artış oranı yüzde 892 olmuştur. 
Sektöre 2003-2018 döneminde 95 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Yatırımlar için alınan kredilerin büyük kısmı döviz cinsindendir ve enerji şirketlerinin bankalara 47 milyar dolarlık kredi borcu bulunmaktadır. Takipteki krediler artmakta, şirketler el değiştirmekte ve sorunlu krediler bankalar tarafından yeniden yapılandırılmaktadır. Ama yanıtını iyi bildiğimiz soru şudur: Şirketleri kurtaran ve kurtaracak olan milyarlarca dolar kimlerin cebinden çıkacaktır? 
Sayın Katılımcılar, 
Ne yazık ki ciddi bir kamusal planlama eksikliği bulunmaktadır. Plansız ve abartılı talep tahminleri sonucu yapılan santrallerle üretim altyapısında arz fazlası oluşmaktadır. Diğer yandan yatırım dönemi harcamaları ve krediler, ağırlıklı olarak döviz bazındadır ve döviz kurları sürekli artmaktadır. İthal yakıt kullanan tesislerde üretim maliyetleri yükselmektedir. Krizden dolayı elektrik enerjisine talep beklenenden düşük düzeydedir. Bu vb. nedenler, elektrik enerjisi sektörünü darboğaza sürüklemiştir. 
Halkımız da başka bir darboğaz içindedir. Öyle ki genel yoksulluğa paralel olarak enerji yoksulluğu ve yoksunluğu diyebileceğimiz bir sorun da oluşmuştur. Yalnızca aylık elektrik, doğal gaz, su ödemelerinin asgari ücret içindeki payı dörtte bir oranına yaklaşmıştır. Son iki yılda 14 milyon kişinin elektriği, 5 milyon kişinin doğal gazı borçlarından dolayı kesilmiştir. Bu veriler bahsettiğimiz enerji yoksunluğu ve yoksulluğunun birer kanıtıdır. 
Sevgili Katılımcılar,
Neoliberal politikalar ile enerji alanındaki kamu kuruluşlarının parçalanması, küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi ve özelleştirilmesi ulusal çıkarlarımızı oldukça zedelemiştir.
Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Bunun en önemli nedeni, stratejik bir planlama anlayışı ve uygulamasının olmaması, ithal doğalgaz ve kömüre dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, kamunun enerji yatırımlarından çekilmesi; zengin rüzgâr ve güneşe dayalı elektrik üretim potansiyelinin yeterli bir şekilde değerlendirilmemesidir. 
Yerli kaynak üretiminde ciddi bir atılım yapılmadığı ve enerji verimliliği potansiyeli geliştirilmediği takdirde, dışa bağımlılığın önümüzdeki dönemlerde yüzde 80’lerin üzerine çıkması muhtemeldir. 
Sadece arz tarafına önem veren enerji politikası terk edilmediği; enerji arzı ve tüketiminin, toplum çıkarları doğrultusunda, gerçekçi hedefler ile verimlilik kazançlarına dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece; yüzde 25 olarak hesaplanan enerji verimliliği potansiyelini geri kazanmak mümkün olamayacaktır.
Sorunların çözümü yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını esas alan, toplum çıkarlarını gözeten kamusal planlama ve enerji politikalarının en geniş katılımla oluşturulup uygulanmasından geçmektedir. Bu politikalarda enerji verimliliği özel bir yer tutmalıdır.
Türkiye mutlaka etkin enerji verimliliği politikaları ve enerjide kaynak çeşitlemesine yönelmek, bir tür bir “enerji aydınlanması” gerçekleştirmek zorundadır. Enerjinin verimli ve etkin kullanımı ulusal, toplumsal bir politika haline getirilmelidir.
Bu çerçevede, ülkelerin sahip olduğu en önemli öz kaynak olan enerji verimliliği daha da etkinleştirilmeli, kurumlardaki kadrolar güçlendirilmeli, genel ve sektörel hedefler ve eylemler belirlenmeli, halk ve sanayici enerji verimliği önlemlerini uygulamak üzere teşvik edilmeli, bunlar için mevzuat gözden geçirilerek düzeltilmeli ve tüm bu çalışmalar ülke mühendis ve mimarları tarafından yürütülmelidir.
Son olarak Odamız adına kongrenin düzenlenmesini sağlayan Danışma, Düzenleme ve Yürütme Kurullarımıza, kongreyi destekleyen ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve üniversitelerimize ve özel olarak Gebze Teknik Üniversitesine, oturumlarda bildiri sunacak tüm konuşmacılara, Kocaeli Şube Başkanı, Şube Yönetim ve Gebze Temsilcilik Yürütme Kurulu üyeleri ve çalışanlarına, üyelerine, Oda Enerji Çalışma Grubuna, kongre sekreterleri ile tüm delege ve izleyicilere Oda Yönetim Kurulumuz adına içtenlikle teşekkür ediyorum.
Kongremizin Türkiye’nin sanayi üretiminin ve enerji tüketiminin önemli bir bölümünün gerçekleştiği Kocaeli ilimizde yapılmasının beklenen yararı en üst düzeye çıkaracağını umarak etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi açış konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın Vali Yardımcım, Kaymakamlarım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Daire Başkanım,

Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanlarım, İl Müdürlerim, Sayın Rektörüm, Değerli Hocalarım,

Saygı Değer Oda Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Makina Mühendisleri Odası Şubelerinin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Birimlerinin Değerli Başkan ve Temsilcileri,

Saygı Değer Delegeler/İzleyici ve Konuklar, Sevgili Öğrenciler, Değerli Oda Dostlarımız, Basınımızın Değerli Mensupları,

Sizleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Gebze Teknik Üniversitesinin bu güzel mekânında düzenlediğimiz Ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz MMO 5. Enerji Verimliliği Kongresine hoş geldiniz.

Oda Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, 1 yılı aşkın süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz Kongre süreçlerinde; Kongre Kurullarımız, Kongre Sekretaryamız bir dizi toplantılar yapmıştır. Yine Kongremizi destekleyen Üniversitelerimiz ve ilgili bölümleriyle, sektör dernekleriyle, Kocaeli Valiliğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediyelerimiz, İl Müdürlüklerimiz, MMO’ ya bağlı Şubelerimiz ve Temsilcilikleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Sanayi Kuruluşlarıyla ikili toplantılar yapılmış ve önerileri değerlendirilmiştir.

TMMOB’nin ve Odamızın bugüne kadar her etkinliğinde gösterdiği sanayileşmeden, üretimden yana olan tavrı; bu kez de, bu kongrede ülke kaynaklarının verimli bir biçimde halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda; #geleceğimizenerji ana teması ile işlenecektir.

Üretimsizliğin ve etkilediği işsizliğin her geçen gün daha da arttığı, gerçek enflasyonun düşmediği, özellikle üretimin ana girdilerinden olan elektrik ve doğalgaza yüksek oranlarda yapılan zamlarla birlikte üretim maliyetlerinin ciddi oranda yükseldiği bir ortamda, maalesef uluslararası rekabet edebilirliğimiz de zayıflamıştır. Bu durumla birlikte, % 75’ler civarında olan enerjide dışa bağımlılığımız, ekonomik etkilerin yanında ulusal bağımsızlığımızı da zafiyete uğratmaktadır.

Yine evlerimizde kullandığımız elektrik ve doğalgazı, yüksek yeni birim fiyatlarıyla kullanmakta oldukça zorlanmaktayız. Bu durum, alternatif yakıtların devreye girmesini ve hava kirliği ile birlikte halk sağlığını da tehdit edecektir.

Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla tükenmekte ve bu durum, var olan kaynakların kullanımında enerji verimliliği çalışmalarını çok önemi kılmakta; diğer yandan enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel  ısınma, iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar oluşturmaktadır.

Özetle, yenilenebilir enerji kaynaklarımıza daha fazla odaklanmamız ve yerli üretim kaynakların kullanılması artık kaçınılmazdır.

Makina Mühendisleri Odası olarak, Endüstride, Ulaşımda ve Binalarda Enerji Verimliliği konularında; mühendislerin-mimarların, üreticilerin, halkın ve tüm ilgililerinin bilinçlendirilmesi ve verimliliğin bir davranış haline dönüştürülmesi; ekonomik olarak enerji için ülke dışına çıkan paranın ülkemizde kalması; çevre ve canlı sağlığının korunması gibi amaçlarla, teknolojik ve bilimsel esaslar doğrultusunda birçok çalışmayı yürütmekteyiz.

Bu kongrede ise,

 • Sanayide Enerji Verimliliği 
 • Binalarda Enerji Verimliliği 
 • Ulaşımda Enerji Verimliliği
 • Enerjinin Geri Kazanımı
 • Enerji ve Çevre
 • Enerji Üretiminde Verimlilik
 • Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 • Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik
 • Enerjinin Depolanması
 • Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi
 • Enerjinin Ekonomi Politiği
 • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
 • Enerji Arz Güvenliği
 • Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu
 • Enerji Yönetimi ve ISO 50001
 • Enerjide Endüstri 4.0 

konu başlıklarından oluşan paralel oturumların yanı sıra, açılış ve kapanış oturumları ile açılış paneli yer alacak ve toplamda 76 adet bildiri sunulacaktır.

31 firmanın, yaptıkları işleri ve ürünleri tanıtacakları sergi alanı da meslektaşlarımızı ve firmaları enerji verimliliği alanındaki yeniliklerle buluşturacaktır.

Enerji Verimliliği ve Kongremiz hakkındaki kısa bilgi paylaşımımın ardından, başta Kongre ve Sergimizi destekleyen üniversitelere, kurum ve kuruluşlara, bildiri sunan tüm katılımcılara, Kongre Düzenleme, Danışmanlar ve Yürütme Kurulları Üyelerine, Gebze İlçe Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyelerine, MMO Kocaeli Şube Enerji Komisyonu Üyelerine, Kongre Sekreterlerimize ve Şube çalışanlarımıza katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Yine, Kongremizin gerçekleşmesi için kaynaklarını bizlerle paylaşan ve kongre-sergimizin sizlerle buluşmasına önemli katkılarda bulunan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, İzmit ve Darıca Belediyesine, Gebze Ticaret Odasına, içinde bulunduğumuz Kongre ve Sergi Merkezini tahsis eden Gebze Teknik Üniversitesine, SEPAŞ, TÜPRAŞ, Şişecam ve sergide yer alan firma ve temsilcilerine Kongre Düzenleme Kurulu ve MMO Şube Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor; kongremizin ülkemize, halkımıza, meslektaşlarımıza ve ilgililerine ışık tutması ve başarılı geçmesi dileğiyle, tüm konuklarımıza ve katılımcılara saygılarımı sunuyorum.”

– MMO Enerji Çalışma Grubu üyesi Orhan Aytaç’ın, V. Enerji Verimliliği Kongresi ve Sergisi’nde yaptığı Türkiye Enerji Görünümü 2019 sunumu (18 Ekim 2019)

Tarih: Kasım 15, 2019, kategoriler: Haber Yazar: