Akkuyu’daki tehlike ne?

Nurzen Amuran sordu, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz yanıtladı…

Nurzen Amuran – Sayın Türkyılmaz, üç gün önce Marmara denizinde üç deprem oldu, İstanbul’da da hissedildi. İstanbul Silivri açıklarında, 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise, alınması gereken önlemlerdeki eksiklikleri yeniden gündeme getirdi. Daha önce meslek odalarının ve bilim adamlarımızın kendi alanlarında yaptıkları teknik uyarıların ne denli haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sizinle bu hafta enerji konusunda söyleşi yapacağız ama önce depremle ilgili alınması gereken önlemleri değerlendirelim. Sadece İstanbul değil tüm deprem bölgeleri için soruyorum. Afet kültürü neden oluşamadı, eğitim mi eksik, eksik olan nedir? Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler bilinmiyor.

Oğuz Türkyılmaz – Öncelikle ülkemizin dünyadaki en etkin deprem kuşakları arasında yer alan Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağı üzerinde olduğunu belirtmeliyim. Yani Türkiye aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Ülke toprakları ile sanayi ve barajlarının büyük kısmı bu aktif deprem kuşağında yer alıyor. Bu gerçekliğe vurgu yapmanın yanında, hakim politikalara bakarsak Türkiye’nin bilim, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve akla aykırı uygulamalar ile rant politikalarıyla bir deprem ve afet ülkesi haline getirildiği de pekala söylenebilir. Öyle ki sorunlu dolgu alanları, dere yatakları ve kıyılar imara açılmakta, her yere AVM’ler, gökdelenler yapılmaktadır. Yanlış ulaşım politikaları, yanlış kentsel dönüşüm uygulamaları ve yanlış mega projelerin artması, su yatakları ile yeşil alanlar arasındaki bağların koparılması, sel-su baskınlarının artması, ısı adalarının oluşması gibi olgular depremlerin yıkıcı etkilerini artırmaktadır. Bu sorunlara, deprem olgusunu ve depremlere dayanıklı yapı stokunu artırma gerekliliğini gözetmeksizin yapılan son imar affı ve depremlerde toplanma yerleri olan alanlardaki hızlı ve yanlış yapılaşma eklendiğinde, ülkemizin depremlere hazır olmadığı anlaşılmaktadır.

Afet kültürü ve eğitim elbette eksik, insanlarımız bu nedenle de deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini bilmiyor. Ama bu durumun sorumlusunun, kamusal sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeyen, topluma sürekli ve uygulamalı eğitim vermeyen, toplumsal tatbikatlar ve öğretici seferberlikler düzenlemeyen, Yapı Denetim Kanunu, İmar Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun vb. mevzuat düzenlemelerini mühendislik, mimarlık, şehir planlamacılığı esaslarına uygun olarak değil, rant esaslı olarak yapan, meslek odalarının uzmanlık alanlarından hareketle dile getirdikleri önerilere ve işbirliği çağrılarına kulaklarını tıkayan, yanlış imar afları çıkaran, toplanma alanlarını AVM’lere rezidanslara tahsis eden, hem genel bağlamda hem de toplanma alanlarına yönelik iletişim, ulaşım, enerji, su, gıda gibi yaşamsal önlemleri almayan ve 1999 Marmara depremi sonrasında toplanan milyarlarca doları başka yerlere aktaran, Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi gibi oluşumları devre dışı bırakan “kamu idaresi” olduğunu da belirtmek gerekir. Bu koşullarda toplumun afet kültürü edinmesi ne yazık ki oldukça güçtür ama mutlaka organize olarak üzerine gidilmesi gereken bir sorundur.

Amuran – İstanbul için ne düşünüyorsunuz?

Türkyılmaz – Okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu yapılarının depreme karşı güvenli olup olmadıklarının tespiti için konunun uzman mühendisler tarafından kontrolüne yönelik Valiliklerin koordinasyonuyla bir çalışma başlatılmalı, bu çalışmada Üniversiteler, TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları ve belediyelerin yer alması sağlanmalıdır.

Deprem bölgelerinde bulunan LPG Depolama ve Dolum Tesisleri gibi tüm endüstriyel tesislerin risk analizlerinin yapılması sağlanmalıdır. Bu tür tesislerin güvenlik mesafelerinin taşıdıkları risklere göre yeniden belirlenmesi bir zorunluluktur.

İstanbul ve Türkiye geneli için insanları organize bir şekilde ve sürekli olarak eğitip öğretecek, bir deprem ülkesi olduğumuza göre insanları adeta bir “deprem uzmanı” olarak bilgi, önlem ve her türlü teknik maddi destek ile donatacak bir yaklaşım, toplumsal bir organizasyon ve bunun sürekliliği olmalıdır. Bu noktada depremin çok disiplinli bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı olarak görülmesi, bunun mutlaka benimsenmesi ve meslek odalarının etkin bir şekilde devrede olması gerekir. Deprem konusunun siyasi bir konu olmadığını söyleyen iktidar yetkililerinin TMMOB ve bağlı Odalara karşı yaklaşımı siyasi husumetle ve bilimsel-teknik gereklilikleri gözetmemekle maluldür. Örneğin TMMOB’ye bağlı Odaların mevzuatla tanınmış görevleri içinde bulunan mühendislik, mimarlık hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilikleri hep dışlanmaktadır. İtirazlarımıza karşın yapı denetimi düzenlemelerinde kamusal denetim ticarileştirilmiş ve meslek odalarının önerileri dışlanmış; kamu yapıları denetim dışı tutulmuş ve kanunun kapsamı daraltılmıştır. İktidarın mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerine ve örgütlerine yönelik tutumu rantçı sermaye güçlerinin önünü açmaya, mesleki gereklilikleri hiçe sayarak iş yapma mantığının egemen olmasına ve depremlerin yol açtığı sosyal yıkım sorunlarının sürmesine yol açmaktadır.

Gereksinimi duyulan şey, yer seçimi kararlarından yapı tasarımı, üretimi ve denetimine dek bilimsel ve bütünlüklü bir sistemin ivedilikle kurulmasıdır. Bu çerçevede yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmesi gerekir. Mevcut Yapı Denetim Kanunu’nun öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi ve öngörülen teknik müşavirlik şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modelinin benimsenmesi gerekiyor. Bu yaklaşım egemen olmadıkça depremler ve sonuçlarına yönelik kalıcı ve bilimsel bir çözüm ne yazık ki mümkün olamayacak, yeni büyük sosyal afetler ve yıkımlar sürecektir.

Amuran -TMMOB Makine Mühendisleri Odasının bir üyesi olduğunuz için soruyorum. Sizin alanınızda deprem öncesi ve sonrası ne gibi önlemler alınmalıdır?

Türkyılmaz – Önce çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Sanayi, depolama, liman vb. tesisler, altyapı tesisleri ile ulaşım ve boru hatlarının yer aldığı bölgelerin deprem açısından da risk taşıyor olması ve pek çoğunun fay hatları üzerinde bulunması tehlikenin boyutlarını artırmaktadır. Ancak 17 Ağustos Marmara Depreminin ardından depremin etkisi ile İzmit Körfezinde yaşanmış olan TÜPRAŞ yangını ve 28 Temmuz 2002 tarihindeki AKÇAGAZ patlaması dahi bu konuda gerekli önlemlerin alınması için yeterli olmamıştır. Körfezde ve deniz bölgelerimizde petrol türevleri ve kimyevi maddelerin depolanması, transferi, üretimi ve işlenmesine yönelik faaliyet gösteren ve ne kendi aralarında ne de hemen yanlarında yer aldıkları yerleşim alanları ile aralarında hiçbir ayırıcı bant, güvenlik bölgesi oluşturulmamış olan onlarca sanayi tesisinin fay hattı üzerinde yer aldığı bilinmektedir. Bunun yanında AKÇAGAZ yangınında görüldüğü gibi, bir tesiste çıkacak olası bir yangın veya patlamanın diğer tesislere de sıçrama tehlikesi vardır. Bu önemli bilgiye karşın yer seçimi ve yerleşme kararlarını bu şekilde korumada ısrar edilecekse ve geçmişteki İTÜ, TÜBİTAK MAM, GYTE gibi pek çok kurumun raporlarına rağmen tasfiye kararı verilmeyecekse, sorumluluğun ilgili kurum, kuruluşlar ve iktidarda olduğu bilinmelidir.

Çok özetle, sanayi tesisleri ve binalardaki mekanik tesisat ve doğal gaz tesisatlarında önlemlerin alınmasının deprem önlemlerinde birincil öncelikler arasında olduğunu belirtmeliyim. “Depremlere Karşı Alınması Gereken Tesisat Önlemleri”nin başında “Doğalgaz Tesisatı Önlemleri” gelmektedir. Bu nedenle gaz yakma sistemi ile vanaları açma ve ana kapama vanasının kullanımı hakkında halkımız bilgilenmelidir. 187 DOĞALGAZ ACİL hattının bilinmesi ve ev/işyeri dışındaki bir telefon kullanımı da önemlidir.

Hazırladığımız raporumuzda deprem öncesinde doğalgaz tesisatının ana kapama vanasının yerinin belirlenmesi, kombiler ve su ısıtıcı cihazlarının sallanmayacak şekilde monte edilmesine dikkat edilmesi; deprem sonrasında kombilerin mutlaka servise kontrol ettirilmesi; doğalgaz ana kesme vanası veya diğer vanaların hemen kapatılması, doğalgaz yakıcı cihazların, su ısıtıcılarının, duman bacaları, havalandırma menfezlerinin kontrol edilmesi, gaz sızıntısının tamamıyla giderildiğinden emin olmadan elektrik düğmelerinin açıksa kapatılmaması, kapalıysa açılmaması; telefon kullanılmaması, ateş ve kıvılcım üreten aletlerin açılmaması, belirtilmektedir.

Doğalgaz tesisatı için önemli olan deprem sırasında veya hemen sonrasında bina gaz bağlantısının kesilmesidir. Bu konuda ana gaz dağıtım hatlarında önlem alınması çok önemlidir ve halkımız bu konuda kamu kuruluşları ve kendilerinin yapması gerekenler konusunda eğitilmelidir.

Amuran- Biraz da enerjiden konuşalım. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanlığını yürütüyorsunuz. Ayrıca Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyeliğini ve ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Üyeliğini de sürdürüyorsunuz. Enerji konusunun uzmanı olduğunuz için soruyorum. Türkiye’nin planlı bir enerji stratejisi var mı, enerji konusunda ulusal bir politikamız oluştu mu? Mevcut yasal düzenlemelerde kamu yararı gözetiliyor mu?

Türkyılmaz – Türkiye’de 1960’lı yıllarda uygulanmaya başlayan planlı ekonomi 1980’lere kadar sürdü. 1980’lerden sonra serbest piyasa savunucusu siyasal iktidarlar planlı ekonomi yerine piyasa kurum ve kurallarını ikame etmeye yöneldiler. 2002’den bu yana iktidarda olan, özelleştirmeci, sermaye destekçisi, planlama kavramı ve uygulamalarına soğuk bakan neo-liberalizmin amansız uygulayıcısı, Cumhuriyet karşıtı siyasi kadrolar, Cumhuriyet ideolojisi ve kurumlarına karşı izledikleri yıpratma, yıkma ve yok etme politikaları doğrultusunda; önce 11.6.2011 tarihinde,kuruluşunun ellinci yılında,onu ikame edeceği kılıfı ile Kalkınma Bakanlığını kurup, Devlet Planlama Teşkilatını kapattılar. Başkanlık sistemine geçilince de, Temmuz 2018’de 703 sayılı KHK ile, Kalkınma Bakanlığını da, Sanayi Bakanlığının bünyesine katıp yok ettiler.

Planlama anlayışını reddeden siyasi kadroların planlı bir enerji stratejisi yoktur. Enerjide dışa bağımlılığı arttıran, yüksek ithalat faturaları ödeten, ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarını sağlıklı ve yeterli bir şekilde değerlendirmeye yönelik gerekli çalışmaları yapmayan kadroların, enerji alanında, kamu ve toplum çıkarlarını esas alan politikaları yoktur.Aksine, yasal düzenlemelerde kamu ve toplum çıkarını gözetmek ve geliştirmek bir yana mevcut sınırlı hakların daraltılmasına çalışılmaktadır.

Amuran -Sözgelimi enerji tesisleri kurulurken çevre duyarlılığı da gözardı ediliyor. Enerji politikalarıyla çevre politikalarının birbiriyle paralel değerlendirilmesi gerekir. Dış ülkelerde bu konuda nasıl bir sistem oluşmuş?

Türkyılmaz – Ülkemizde enerji ve çevre politikaları arasında olumsuz bir uyum vardır. Enerji yatırımları da dahil bir çok yatırım için zorunlu olan Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları yasak savma anlayışı ile gayrı ciddi bir şekilde yapılmakta,yatırımların doğal ve toplumsal çevreye etkileri yeterince incelenmemektedir.

2013-2015 yılları arasında özelleştirme yoluyla EÜAŞ’tan kömür santralı satın alan şirketlere, ihale sürecinde taahhütte bulunmuş olmalarına rağmen daha sonra, tesislerin çevre mevzuatına uyumunu sağlamaları için tanınan süreler uzatılmış ve 2019 yılı sonuna kadar süre tanınmıştı. Firmaların bir kısmı bu süreyi mevcut filtre, baca gazı kükürt arıtma tesisleri vb. çevre koruyucu ünitelerini bile çalıştırmama, “çevreyi kirletme hakkı, özgürlüğü” süresi olarak kullandılar.

Bir çok batılı ülke, iklim krizinin olumsuz etkilerini ve zararlı gaz salımlarını azaltmak için çaba harcarken, ülkemizde  enerji yönetimi, çevre kirliliğini azaltacak yatırımlar olmaksızın kömür santral yatırımlarını desteklemekte, alım garantileri,tercihli alım fiyatları uygulamaktadır.

İktidarın çevreyi koruma diye bir niyeti ve eylemi yoktur ama çevreye zarar veren karar ve uygulamaları ise çoktur.

Amuran – OECD ülkeleri arasında en pahalı enerjiyi biz kullanıyoruz, dışa bağımlı bir sistem oluşmuş. Neden yerli kaynaklarımıza yönelmiyoruz, yeterli mi değil, bu bir tercih mi? 

Türkyılmaz – Enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle Türkiye’de enerji yoksulluğu sorunu giderek daha ağırlaşmaktadır. Siyasi iktidar ekonomide pembe bir tablo çizse de işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlik giderek artıyor. Ülkede 10,5 milyon insan sosyal güvenceden yoksun, 8,2 milyon insanın geliri asgari ücretin üçte birinden bile az. Son iki yılda 4,3 milyon yurttaşın elektriği,son dört yılda 3,4 milyon yurttaşın gazı kesildi.Aralık 2017’den bugün elektrik fiyatları %72,4-127,37 oranında, doğal gaz fiyatları ise %63,91-120,7 oranında arttı.Ekim başında yapılan son elektrik zammı sonrasında Başkent Ankara’da dört kişilik bir ailenin elektrik, doğal gaz ve su giderlerinin toplamı 456,25’TL’ye yükseldi ve asgari ücret içinde payı %22,59 oldu.

Bu ülkede doğal gazın elektrik üretimindeki payının %50’’ye yaklaştığı yıllar oldu.Biz, hep bu rakamın yüksek olduğunu söyledik,kademeli olarak önce %40’lara,sonra %30’lara ve hedef olarak %25’e düşürülebileceğini savunduk..

2019 ilk sekiz ay verilerine göre elektrik üretimi içinde doğal gazın payı %16,6’ya gerilerken, linyitin payı %14,9,yerli taş kömürü,asfaltit ve ithal kömürün payı ise %19,1 olmuştur.Yıl sonuna doğru doğalgazın payı bir miktar daha artabilir.On on beş yıl önce elektrik üretiminde doğal gazın payını %30’un altına düşürebiliriz dediğimiz de bize üstten,alaycı bakışlarla bakanların, mevcut durumla ilgili diyecekleri sözleri kalmadı.

Amuran – Akkuyu da inşa edilmekte olan reaktörün ülkemize stratejik yararı olduğu gündeme getiriliyor. Türkiye’ye mi yoksa Rusya’ya mı daha fazla fayda sağlayacak size göre ?

Türkyılmaz –BirGün Gazetesinin 19.5.2019 tarihli Pazar ekinde yayınlanan yazımda belirtmiştim. Akkuyu Nükleer Güç Santral (NGS) Projesi; Türkiye’de siyasal iktidarların ‘nükleer santrallere sahip olma, nükleer kulübe üye olarak sınıf atlama’ hayallerinin; RF tarafından iyi analiz edilerek değerlendirildiği ve RF’nin ve RF kuruluşlarının çıkarlarının korunmasının ve geliştirilmesinin esas alındığı bir yatırım olmuştur. Şöyle ki:

1- Türkiye’de enerji sektöründe planlama anlayışı yıllar öncesinde rafa kaldırılmıştır. Türkiye’nin ne elektrik enerjisi için, ne de nükleer enerji için, kısa, orta ve uzun vadeli plan, strateji belgesi, yol haritası ve eylem planı yoktur ama Nükleer Güç Santral yasası vardır. O da yetkin bir yasa değildir. Bugünlerde Türkiye’de ihtiyacın üzerinde bir elektrik üretim kapasitesi ve önümüzdeki on-on beş yıl sonrasına kadar ihtiyaçları karşılayabilecek bir proje stoku mevcuttur. Enerjinin verimli kullanımı ve tüketimde %30’a varan tasarruf imkânları değerlendirilir ise, kayda değer miktarda ilave bir arz imkânı yaratılabilecektir. Mevcut santrallerin bakım, onarım ve rehabilitasyon çalışmalarının düzenli yapılması ve planlı bir enerji yönetimi ile mevcut elektrik üretiminin asgari dörtte birinden fazla ilave üretim mümkün olabilir. Artan elektrik ihtiyacı, bütün bu önlemlerle karşılanamaz ise değerlendirmeyi bekleyen rüzgâr, güneş vb. gibi yenilenebilir kaynaklar mevcuttur. Dolayısıyla da, ülkemizin, inşaatı süren AkkuyuNGS’e, sözleşme görüşmeleri süren Sinop NGS’ye ve İğneada’ya kurulacağı söylenen NGS’ye, özet olarak nükleer santrallere ihtiyacı yoktur.

2- Akkuyu NGS, Rusya Federasyonu için stratejik öneme sahiptir. Çünkü Rus şirketleri tarafından inşa edilecek ve çalıştırılacak bu santral, dünyada nükleere dayalı elektrik üretiminde ilk Yap-Sahip Ol-İşlet (BOO) uygulamasıdır. Kullanılan reaktör modeli de, Rusya dışında ilk kez uygulanacaktır. Akkuyu NGS projesinde toplum yararı yoktur. Çünkü üretilecek elektriğin yarısına on beş yıl süre ile ve bugünün piyasa fiyatlarının çok üzerinde bir fiyat olan 12,35 USD-cent/kWh fiyatla alım garantisi verilmiştir. Santralda yılda 38 milyar kWh elektrik üretilecektir. Alım garantisinin geçerli olacağı on beş yılsonunda toplam 35.190 milyar dolar yatırımcı Rus şirketine ödenmiş olacaktır. Bu tutar, halkın ödediği vergilerden karşılanacaktır.

3- Üretilecek elektriğin serbest piyasaya satılacağı söylenen diğer yarısından elde edilecek satış gelirleri ile Türkiye tarafından garanti edilen 35 milyar dolarlık gelir, Rus yatırımcının 25 milyar dolar olacağı söylenen toplam yatırımının geri dönüşünü garanti altına almaktadır.

4- RF ve yatırımcı Rus firması, AkkuyuNGS’yi örnek göstererek kendi yapacağı ve işleteceği NGS projelerini; başka ülkelerde de gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, Akkuyu NGS yatırımını hızla gerçekleştirmeyi ve sonuçlandırmayı hedeflemektedir. Yeterli denetim mekanizmaları tesis edilmeden ve işler hale gelmeden başlatılan ve müteahhitleri tanıdık olan deniz yapıları ve santral yapılarının temel inşaatları hızla sürdürülmektedir. Temel inşaatlarındaki çatlaklar basitçe geçiştirilebilecek bir konu değildir. Tersine, ileride oluşabilecek çözümü çok geç ve pahalı, bazen de teknik olarak mümkün olmayan çok ciddi sorunlara işaret eden bir ön habercidir ve sorunları küçültmeye çalışmak, göz ardı etmek etik ve doğru bir davranış değildir.

5- Bugün Türkiye birincil enerji üretiminde %27,8, enerji girdileri ithalatında %36,7 gibi yüksek oranlarda RF’ye bağımlıdır. ‘Dışa bağımlılığı azaltacağı’ iddialarının tam tersine; yakıt, teknoloji, işletme ve mülkiyet olmak üzere her yönden Rusya’ya bağımlı olan Akkuyu NGS, gerçekleşmesi halinde bu bağımlığı daha da arttıracaktır.

6- Akkuyu NGS Projesinde teknoloji transferi öngörülmemektedir. Yapım sürecinde inşaat işlerinin azami %80’inin, montaj işlerinin %50’sinin, devreye alma işlerinin %15’inin yerli firmalara verileceği vaadi, yalnızca bir sus payıdır. RF’ye nükleer santrallar konusunda eğitim almaya giden öğrenciler mezun olduklarında, bir bölümü muhtemel Türkiye’ye geri dönmeyecek, dönenler ise deneyim kazanana kadar yatırımcı RF şirketinin deneyimsiz yerel elemanları olarak çalışabilecektir.

7- Akkuyu ve tüm nükleer santralların atık sorunu halen çözülmemiştir. Proje, başta depremden hasar görme olmak üzere bir dizi risk içermektedir. ÇED süreci usulsüzdür. İzin süreçleri tamamlanmadan, yeterli denetim olmaksızın sürdürülen inşaat çalışmaları risklidir.

8- Akkuyu projesinde, her türlü karar yetkisinin Rus şirketine devredilmesi, uluslararası ikili anlaşma ile sürecin ulusal hukukun dışına çıkarılmaya çalışılması, aynı kurgu ve yaklaşımla, Sinop ve yeni projelere karar verilmesi ve ülkemizin nükleer enerji gibi stratejik bir konuda, deneme-sınama alanı yapılması kabul edilemez. Akkuyu ve Sinop NGS projelerinde, dünyada denenmemiş, örneği olmayan reaktörlerin kullanımının öngörülmesi, Türkiye’yi deneme tahtası yapma niyetleridir.

Amuran – Akkuyu’da inşa edilmekte olan reaktörün yer lisansı için bazı bilim adamlarımız, “uluslararası standartlarda bir lisanstır.” diyorlar. Onların itirazları proje ve inşaat lisansı sürecine ilişkin… Sizin de değindiğiniz gibi, öngörülen projenin daha önceleri başka bir nükleer güç reaktörlerine uygulanmadığını, şimdiye kadar denenmemiş bir tasarımın ilk olarak ülkemizde denenmesine tepkileri var. İtiraz eden bilim adamlarımızın bir bölümü de Akkuyu’nun aktif fay hatlarına yakın olduğunu olası büyük bir depremde nükleer bir kazaya sebep olabileceğini bu nedenle itiraz ettiklerini öne sürüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?

Türkyılmaz – Reaktörün yer lisansının “uluslararası standartlarda bir lisans.” olduğu saptaması çok tartışmalı. Lisansa esas bazı kabuller ve değerlerin bugün geçerliliğini yitirdiği öne sürülüyor. Proje ve inşaat sürecine ilişkin,bizim de, TMMOB Akkuyu NGS İzleme Kurulu olarak çekince,sorgulama ve bir dizi sorumuz var. Davul Türkiye’nin sırtında ama tokmak yatırımcı Rus şirketinin elinde.

Akkuyu NGS projesi, kurgusu, sözleşmesi ve uygulaması bakımından,dünyada genel olarak kamu tarafından yürütülen nükleer santral projelerinden farklıdır. Proje alım-fiyat garantisi verilen bir Yap-İşlet projesi niteliğindedir. Santralın yapımı, teknik koşullardan ziyade finansal ve bazı idari koşulları içeren bir anlaşma sonucunda milletlerarası bir anlaşmayla bağıtlanmıştır. Dolayısıyla, görüldüğü kadarıyla Türkiye tarafında, şartnameyi hazırlayıp teklif alan, değerlendiren ve sözleşmeyi bağıtlayan, projenin detay tasarımını inceleyen, gönderilen detay projelere onay veren, işlerin, tasarıma ve onaylı projelere uygun olarak ilerleyip ilerlemediğini merkezde ve sahada takip eden, fabrika ve saha testlerine nezaret eden, kalite kontrolünü denetleyen ve raporlayan, kısacası işin başından sonuna kadar proje yönetimini gerçekleştiren tam yetkili bir iş /proje sahibi bulunmamaktadır.

Sözleşme yöntemi, daha önce nükleer santral deneyimi olmayan bir ülke için “kestirmeci bir çözüm” olarak görülse ve sorumluluğun lisans sahibine yüklendiği varsayılsa da, pratikte bu tür büyük projelerde ortaya çıkması çok muhtemel sorunlar karşısında, Türkiye tarafının ne kadar hazırlıklı ve gerek sözleşme koşulları, gerekse kapasite açısından ne kadar müdahil olabileceği temel bir mesele olarak ortada durmakta ve sözleşmenin/ projenin işleyişine ilişkin sorulara neden olmaktadır.

Projede lisans sahibi ve ana tedarikçi Rusya Federasyonu tarafıdır. Türkiye tarafında sadece Nükleer Düzenleme Kurumu bulunmaktadır. Bu durum, NDK’nun, yeterli altyapı, kapasiteye sahip olup olmamasının yanı sıra, projenin yürütümü sırasında nereye kadar müdahil olacağı/olabileceği konusunda temel soruları gündeme getirmektedir. Kaldı ki, müdahaleye ihtiyaç duyulan şartlarda zamanında yapılamaması durumunun; telafi edilemez sorunlara ya da zaman ve maliyet kayıplarına, dolayısıyla taraflar arasında ilave müzakerelere, hatta sözleşme koşullarında değişikliğe yol açabildiği, bu tür büyük projelerde bilinen bir husustur. Nükleer santral gibi güvenlik meselesi ciddiyetle ele alınması gereken bir projede, işlerin merkezde ve sahada yakından takibi ve zamanında müdahale edilmesi için gerekli organizasyonun sağlanması daha da önemli hale gelmektedir.

Amuran – Nükleer Santrallar konusunda dünyada nasıl bir değişim var. Yenilenebilir enerjiye dönüşüm üzerindeki araştırmalar çalışmalar yoğunlaştı mı?

Türkyılmaz –Bir çok gelişmiş batı ülkesinde yeni hiç bir nükleer santral projesi gündemde olmadığı gibi mevcutlardan ekonomik çalışma süresi bitenlerin devre dışı bırakılması diğerlerinin de süreç içinde kapatılmasına yönelik tartışmalar sürmektedir. Ancak, bu ülkelerde de, bütün nükleer santralların bir anda ya da kısa  zaman  içinde devre dışı bırakılacağını beklemek gerçekçi değildir. Diğer tarafta, nüfusu ve enerji ihtiyacı fazla olan Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan gibi ülkelerde ise nükleer santral yatırımları sürmektedir.İklim krizinin olumsuz etkilerini azaltabilmek için fosil yakıtların enerji bileşimi içindeki payını hızla düşürmek ve süreç içinde sıfırlamak gereklidir. Bazı batılı ülkelerin kömür santrallarını bir program dahilinde devre dışı bırakmaları ve yeni kömür yakıtlı santral yatırımlarından uzak durmaları da, bu kapsamda atılmış adımlardır.

Nükleer santrallarının hiç karbon emisyonu yapmadığı tezi de, santral yapım çalışma ve santrallarda yakıt olarak kullanılan uranyumun çıkarılması için yapılan madencilik faaliyetlerinden başlayarak santrallara gelişine değin oluşan karbon ayak izi ve santral yapım çalışmaları dikkate alındığında geçerliliğini yitirmektedir.

Amuran – Türkiye’nin Enerji Görünümü 2019 Raporunda, temiz enerji kullanılması halinde Türkiye’de yüzde 25’lik bir enerji verimliliği sağlanacağını öne sürüyorsunuz. Yaptığınız bir açıklamada, “Türkiye güneş ve rüzgârda potansiyelini tam devreye sokamadı. Sadece güneşteki potansiyelinin yüzde 1’ini kullansa üretim ihtiyacı kalmayacak. Türkiye’nin çölleşen arazileri bunun için yetiyor” demiştiniz. Ancak bazı yetkililer, “sağlanan enerjinin depo edilmesinde sorun var” diyorlar. Ne dersiniz?

Türkyılmaz – Bu sorunuzla, benim söylediğim bir cümleyi eksik ve hatalı yorumlayan Hürriyet gazetesinin haber başlığını düzeltme imkanı verdiniz. Ülkemizin 780.000 kilometrekare alanıyla büyük bir ülke olduğunu ve Türkiye’nin güneşe dayalı elektrik üretim potansiyelinin tamamını değerlendirmek için gerekli alanın, bu geniş yüzölçümünün yüzde birinden biraz fazlası olduğunu söylemiştim.Ülkemizin güneşe dayalı olarak yılda 400 GWh elektrik üretebileceği hesap ediliyor.Bu rakam geçen seneki elektrik tüketimimiz olan 304 GWh’dan yüzde 31,6 daha fazla.Bütün bu potansiyelin kısa zamanda değerlendirilmesi çok güç.Enerji yönetiminin ise güneşe dayalı elektrik üretimini arttırmak için ciddi bir isteği, niyeti, planı ve uygulaması yok. İktidar linyit santrallarına alım garantisi, linyit,ithal kömür ve doğal gaz santrallarına kapasite tahsis yöntemiyle kaynak aktarımı vb. yöntemlerle fosil yakıtlara envai şekillerde destek verirken,kadim bir güneş ülkesi olan ülkemizde güneşe sırtını dönmektedir.

Türkiye’nin bütün elektrik ihtiyacını yalnız güneş santralları ile karşılamaya kalkarsanız, enerjinin depolanmasında güçlük yaşayabilirsiniz.Ama enerjinin büyük bir bölümünü güneşle birlikte rüzgar,hidroelektrik vb. yenilenebilir kaynaklardan, payını giderek azaltmak kaydıyla bir bölümünü de çevreye verecekleri zararı asgariye indirmek için gerekli yatırımları yapmış olan fosil yakıtlı santrallardan sağladığınız zaman depolama diye bir sorunuz olmaz.

Amuran – Sayın Türkyılmaz, sizinle konuşacağımız çok konu var. Rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjiyle ilgili düşüncelerinizi ve önerilerinizi bir başka söyleşimizde değinelim.

Türkyılmaz –Elbette soracaklarınızı yanıtlamaya çalışırım.

Amuran – Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz.

Türkyılmaz – Ben teşekkür ederim.

odatv.com
13.10.2019

Tarih: Ekim 14, 2019, kategoriler: Genel Yazar: