KAMU KESİMİNDE ENERJİ İLE İLGİLİ KURUMLARI İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEMELER

KAMU KESİMİNDE ENERJİ İLE İLGİLİ KURUMLARI İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEMELER

(30.07.2018 TARİHİ İTİBARIYLA)

2. BÖLÜM

OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Su Enstitüsü

Amaç ve kapsam

MADDE 469 – (1) Bu Bölümün amacı, Türkiye Su Enstitüsünün kuruluş ve teşkilatı ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 1. Bu Bölümde belirtilen görevleri gerçekleştirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türkiye Su Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün kısa adı “SUEN”dir. Enstitünün merkezi İstanbul’dadır.

Görevler

MADDE 470 – (1) Enstitünün görevleri şunlardır:

 1. Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek.

 2. Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek.

 3. Ulusal ve uluslararası su sektörünün işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek, çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası su sektöründe temayüz etmiş kurum ve kişiler ile gerektiğinde projelerde beraber çalışmak.

ç) Sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlamak.

 1. Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek.

 2. Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak.

 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek.

 4. Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak.

ğ) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik bilgi üretmek.

 1. Enstitünün görev alanına giren konularda, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Teşkilat

MADDE 471 – (1) Enstitü teşkilatı; Yönlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu ve Enstitü Başkanlığından oluşur.

Yönlendirme Komitesi

MADDE 472 – (1) Yönlendirme Komitesi, Tarım ve Orman Bakanının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan yardımcıları, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Enstitü Başkam ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek iki üniversite öğretim üyesi veya sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.

 1. Yönlendirme Komitesi, Enstitünün hedef ve stratejileri ile çalışma ilkelerini belirler.

 2. Yönlendirme Komitesi, yılda en az bir defa olmak üzere Enstitü Başkanlığının hazırladığı gündemle Yönlendirme Komitesi Başkanının daveti üzerine toplanır. Yönlendirme Komitesi, toplantıya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulu

MADDE 473 – (1) Yönetim Kurulu; Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Enstitü Başkanı, Enstitü Başkan Yardımcısı, Politika Geliştirme Koordinatörü, Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu temsilcilerinden oluşur.

 1. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönlendirme Komitesinin belirlediği hedef, strateji ve ilkelere uygun olarak karar almak.

 2. Enstitünün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 3. Enstitünün, personel değerlendirme kriterlerini, iş tanımlarını, görevlere karşılık gelen pozisyonlan görüşerek karara bağlamak.

ç) Enstitünün yıllık programını ve bütçe teklifini onaylamak.

 1. Enstitünün yurt içindeki ulusal kuruluşlarla işbirliği yapması ve bu kuruluşlara üye olması için karar almak.

 2. Enstitünün ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışındaki uluslararası kuruluşlara üye olmasına, bunlarla ve yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek.

 3. Enstitü Başkanlığının ve birimlerinin çalışma usul ve esasları, görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe koymak.

 4. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 1. Yönetim Kurulu, üç ayda bir Enstitü Başkanının daveti üzerine toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Başkanlık

MADDE 474 – (1) Enstitü Başkanlığı, Enstitünün yürütme organı olup Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Politika Geliştirme Koordinatörlüğü, Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü, İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü birimlerinden oluşur. Enstitü Başkanı, Enstitünün idari birimlerinin en üst amiridir.

 1. Enstitü Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaçlarına, stratejik planına, performans kriterlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek ve Enstitü organları ile Başkanlık arasında koordinasyon sağlamak.

 2. Enstitüyü temsil etmek.

 3. Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Enstitü personelinin atama işlemlerini yürütmek.

 1. Enstitünün yıllık çalışma raporu, araştırma ve iş programı ile bütçesini hazırlamak.

 2. Yapılacak bağışları kabul etmek, sponsorluk ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

 3. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.

 4. Yönetim Kurulu ve Yönlendirme Komitesi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

 1. Başkana yardımcı olmak üzere bir Başkan Yardımcısı atanır. Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

 2. Yönlendirme Komitesinin ve Yönetim Kurulunun sekretarya işleri Enstitü Başkanlığı tarafından yürütülür.

Geçici ve sürekli kurullar ile çalışma grupları

MADDE 475 (1) Enstitü; görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, özel sektör temsilcileri, özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sürekli kurullar ile çalışma gruplan oluşturabilir.

Personel ve mali haklara ilişkin hükümler

MADDE 476 – (1) Enstitüde, ilgisine göre 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre personel istihdam edilebilir. Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edilir.

 1. Enstitüde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesine göre sözleşmeli uzman istihdam edilebilir.

 1. Enstitüde istihdam edilen personel 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

 2. Enstitüde proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre görevlendirilebilir.

 3. Enstitüde istihdam edilen personel 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

 4. Enstitüde proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre görevlendirilebilir.

Gelirler

MADDE 477 – (1) Enstitünün gelirleri şunlardır:

 1. Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

 2. Enstitü faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

 3. Yayın ve patent gelirleri.

ç) Her türlü yardım ve bağışlar.

KIRKBEŞİNCİ BÖLÜM

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Amaç ve kapsam

MADDE 640- (1) Bu Bölümün amaç ve kapsamı; nükleer enerji, İyonlaştırıcı radyasyon, hızlandırıcı teknolojileri barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, yaptırmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 641- (1) Bu Bölümün uygulanmasında;

 1. Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım,

 2. Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını,

 3. Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

ç) Yürütme Kurulu: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

(2) Bu maddede yazılı tanımlar dışında Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen tanımlar geçerlidir.

Kuruluş

MADDE 642 – (1) Nükleer enerji, İyonlaştırıcı radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak, yaptırmak, desteklemek ve koordine etmek üzere kısa adı TAEK olan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli ve bu Bölümde hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kurulmuştur.

 1. Kurum, Yürütme Kurulu ve Başkanlık ile Ankara ve diğer illerde kurulacak hizmet birimlerinden oluşur.

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 643- (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Nükleer enerji ve radyasyon teknolojileri ile hızlandırıcı teknolojilerinin ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayıp Bakana sunmak.

 2. Ulusal politika ve stratejiye uygun olarak ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.

 3. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel sektörün, nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri ile ilgili olarak Bakanlığın uygun gördüğü öncelikli alanlarda, malzeme, ekipman ve yazılım dahil olmak üzere, araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test ve yerlileştirme faaliyetlerine katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemleri oluşturmak ve uygulamak.

ç) Radyoaktif atık yönetimi ile ilgili Ulusal Radyoaktif Atık Yönetim Planını hazırlamak, bu alanda her türlü faaliyeti yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için radyoaktif atık tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak veya kapatmak, Hesaplar Yönetim Kurulunun yönetimine katılmak.

 1. Görev alanı ile ilgili konularda insan kaynağı yetiştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle işbirliği yapmak, yurtiçinde kurslar açmak ve açılmasına destek olmak, Kurum adına ve hesabına yabancı ülkelere yetiştirilmek üzere gönderilecek insan kaynağının yapacakları çalışmaları planlamak ve izlemek.

 2. Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, bu kurum ve kuruluşlara üye olmak, bu alanda uluslararası bilimsel ve teknik anlaşmalara Türkiye Cumhuriyeti adına taraf olmak, yurtiçinden veya yurtdışından sağlanacak kaynakların planlamasını ve dağıtımını yapmak.

0 Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek ve bunlara katılmak, ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumlan ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.

 1. Görev alanı ile ilgili alanlarda insan kaynağı oluşturmak amacıyla burs vermek.

ğ) Görev alanı ile ilgili bilgileri ve çalışmaları yurt içinden ve yurt dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak, halkı bilgilendirmek, süreli-süresiz yayın yapmak, bu tür yayınları desteklemek.

 1. Görev alanı ile ilgili ölçüm, analiz, dozimetri, kalibrasyon, metroloji, ışınlama, müdahale ve diğer hizmetleri vermek.

ı) Görev alanı ile ilgili teknik destek, analiz, inceleme, değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri vermek.

 1. Görev alanı ile ilgili konularda tesisler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri, eğitim merkezleri, bilgilendirme merkezleri ve benzeri birimler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak veya kapatmak.

j) Görev alanı ile ilgili konularda eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak, eğitim vermek, eğitim alan kişileri sertifikalandırmak.

k) Görev alanı ile ilgili sermayesi ve kapsamı Cumhurbaşkanınca belirlenen özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmak veya kurulmuş şirkete ortak olmak.

 1. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Yürütme Kurulu ve Başkanlık

MADDE 644- (1) Yürütme Kurulu Kurumun karar organı olup, Başkan ile Kurum başkanının niteliklerini haiz kişiler arasından Cumhurbaşkanınca atanan dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Kurum Başkanı, Yürütme Kurulunun da başkanıdır.

 1. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Nükleer enerji ve radyasyon teknolojileri ile hızlandırıcı teknolojilerinin ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlamak ve Bakana sunmak,

 2. Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri çıkarmak, diğer düzenleyici işlemler ile ilgili kararlar almak,

 3. Kurumun görev alanı ile ilgili konularda strateji belirlemek ve Kurumun stratejik planını kabul etmek,

ç) Kurumun personel politikasına karar vermek,

 1. Kurumun yıllık iş planını, yıllık faaliyet raporunu, yıllık bütçesini, mali tablolarını, performans tablolarını ve ilgili sair raporları onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek,

 2. Kurumun görev alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu uluslar arası kuruluşların Kurumun görev alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması konularında karar vermek,

 3. Kurumun vereceği hizmet ve işlem bedellerini belirlemek,

 4. Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçlan hakkında her türlü işleme, gerektiğinde sulhe, ibraya, terkine ve tahkime karar vermek,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde Kurumun üyeliğinin öngörüldüğü kuruluş ve organizasyonlarda görev alacak Kurum personelini tespit etmek,

 1. Kurumun görev alanına giren ve bir milyon Türk Lirası ve daha yüksek tutardaki sözleşmelerin yapılmasına karar vermek.

 1. Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. Başkan, Cumhurbaşkanınca atanır. Başkan, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kurumu temsil etmek ve yönetmek,

 2. Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak,

 3. Kurumun hizmet birimleri arasındaki görev ve yetki sorunlarını çözmek,

ç) Gerektiğinde hizmet birimlerine bu Bölüm kapsamında ek görev ve sorumluluklar vermek,

 1. Kurumun görev alanına giren ve bir milyon Türk Lirasına kadar olan sözleşmelerin yapılmasına karar vermek,

 2. Kurum bütçesini ve çalışma programını Yürütme Kuruluna sunmak,

 3. Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem taslaklarının hazırlanmasını sağlamak,

 4. Bu Bölümde Kuruma verilen ve ikinci fıkrada yer almayan diğer görevlerin yapılmasını sağlamak.

 1. Başkana çalışmalarında yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanır. Başkan, yokluğunda başkan yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.

Hizmet birimleri

MADDE 645- (1) Kurumun hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

 1. Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı:

 1. Bakanlık ile koordineli olarak, ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerji ve radyasyon teknolojilerinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme, çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği ve ortak projeler yürütmek.

 2. Nükleer enerji ve radyasyon teknolojileri alanlarında yükseköğretim kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler yapmak.

 3. Nükleer enerji ve radyasyon teknolojileri alanlarında araştırma ve uygulamaya yönelik tesisler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak.

 4. Geliştirilen ürün ve hizmetlerin ticarileşmesi ve tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak.

 5. Nükleer enerji ve radyasyon teknolojileri ile ilgili ölçüm, analiz, dozimetri, kalibrasyon, metroloji, ışınlama, müdahale ve diğer ilgili hizmetleri vermek.

 6. Düzenleme faaliyetlerini destekleyici nitelikteki ölçüm, test, muayene, analiz, araştırma, inceleme, danışmanlık, doğrulama, değerlendirme, kontrol ve diğer ilgili hizmetleri vermek.

 7. Nükleer enerji ve radyasyon teknolojilerine ilişkin eğitim faaliyetlerini yürütmek.

 8. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 1. Radyoaktif Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı:

 1. Radyoaktif atık yönetimi ile ilgili Ulusal Radyoaktif Atık Yönetim Planını hazırlamak,Radyoaktif atıkların toplanması, muamelesi, işlenmesi, taşınması, depolanması, bertarafı gibi radyoaktif atık yönetimine ilişkin her türlü faaliyeti yürütmek ve koordine etmek,

 2. Kurumun, Hesaplar Yönetim Kuruluna katılımına ilişkin görevleri yürütmek.

 3. Radyoaktif atık tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, işletmeden çıkarmak veya kapatmak; bu amaçla iktisadi işletmeler kurmak.

 4. Radyoaktif atık yönetimine ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek; araştırmaya yönelik laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak.

 5. Radyoaktif atık yönetimine ilişkin eğitim faaliyetlerini yürütmek.

 6. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 1. Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı:

 1. Ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme, çalışmalarını yapmak veya yaptırmak;

 2. Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri konularında yükseköğretim kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler yapmak.

 3. Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında araştırma ve uygulamaya yönelik tesisler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak.

 4. Geliştirilen ürün ve hizmetlerin ticarileşmesi ve tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak.

 5. Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri ile ilgili ölçüm, analiz, dozimetri, kalibrasyon, metroloji, ışınlama, müdahale ve diğer ilgili hizmetleri vermek.

 6. Düzenleme faaliyetlerini destekleyici nitelikteki ölçüm, test, muayene, analiz, araştırma, inceleme, danışmanlık, doğrulama, değerlendirme, kontrol ve diğer ilgili hizmetleri vermek.

 7. Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında eğitim faaliyetleri yürütmek.

 8. Radyasyon ölçme ve izleme cihaz ve sistemlerini geliştirmek, üretmek, ürettirmek, kurmak, kurdurmak.

 9. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

 1. Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, yurtiçinden veya yurtdışından sağlanacak kaynakların planlamasını ve dağıtımını yapmak.

 2. Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek ve bunlara katılmak, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, ilgili yerli ve yabancı araştırma kuramları ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.

 3. Kurumun görev alanı ile ilgili işbirliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini planlamak ve desteklemek.

 4. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 1. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı:

 1. Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında uygulamalar yapan personelin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yetiştirilmesi, vasıflandırılması ve belgelendirilmesini sağlamak; eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek, eğitim alan kişileri sertifikalandırmak; yurtiçinde kurslar açmak ve açılmasına destek olmak; bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumlan ile işbirliği yapmak.

 2. Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; halkı bilgilendirmek; süreli-süresiz yayın yapmak, bu tür yayınları desteklemek.

 3. Kurum adına ve hesabına yetiştirilmek üzere yabancı ülkelere insan kaynağı göndermek ve bunların yapacakları çalışmaları planlamak ve izlemek.

 4. Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında insan kaynağı oluşturmak amacıyla ödül ve burs vermek.

 5. Kurum personelinin hizmet içi eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

 6. Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında eğitim merkezleri ve bilgilendirme merkezleri kurmak, kurdurmak.

 7. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 1. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı:

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

 2. Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinin ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politika ve strateji önerileri taslağını hazırlamak.

 3. Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik Kurumun yıllık ve beş yıllık araştırma ve geliştirme programlarını hazırlamak.

 4. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel sektörün, nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri ile ilgili olarak malzeme, ekipman ve yazılım dahil olmak üzere, araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test ve yerlileştirme faaliyetlerine katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemleri oluşturmak ve uygulamak.

 5. Bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.

 6. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 1. Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

 1. Kurum personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

 2. Kurumun insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

 3. Kurumun mali kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 4. Kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

 5. Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri yürütmek.

 6. Genel evrak, arşiv ve basım faaliyetlerini yürütmek.

 7. Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

 8. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 1. Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

 1. Kurumun her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak. Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı İlk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Kurum denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

 2. Kurumun amaçlarım daha iyi gerçekleştirmek; mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak.

 3. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Hukuk Müşavirliği: Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Kurumu temsil etmek; dava ve icra işlemlerini vekil sıfatıyla takip etmek.

 1. Kurumun birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

 2. Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak.

 3. Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.

 4. Kurum ile diğer kurum ve kuruluşlardan gönderilen mevzuat tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

 5. 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan diğer görevler ile Başkan tarafından verilen görevleri yapmak.

Kurum gelirleri

MADDE 646 – (1) Kurumun gelirleri şunlardır:

 1. Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirleri.

 2. Radyoaktif atık yönetimi için Kuruma ödenen bedeller.

 3. Hazine yardımları.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gelirler.

 1. Bağış ve yardımlar.

 2. Diğer gelirler.

(2) Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanmayanlar bir sonraki yıla aktarılır.

Fikri Haklar

MADDE 647- (1) Kurum tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, faydalı model ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir.

 1. Kurumun taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikrî ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenir.

 2. Kurum, elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak üretim ve satış yapabilir.

 3. Kuruma ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikrî ürün sahibine verilir.

Çalışma raporu

MADDE 648 – (1) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yılsonunda çalışma raporu hazırlar ve Bakana sunar.

Personel statüsü

MADDE 649- (1) Kurumda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre personel istihdam edilir.

 1. Bu Bölümde verilen görevlerin yürütülmesi için 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre personel istihdam edilebilir.

Kurumda geçici süreli görevlendirme

MADDE 650- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelden Kurumun asli görevlerine ilişkin uzmanlığına ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri, mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfına dâhil personel, Kurumun kadro sayısının yüzde yirmisini aşmamak üzere 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurumda istihdam edilmekte olan veya atanmaya hak kazanmış personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışmaya devam eder ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

KIRKSEKİZİNCİ BÖLÜM

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Amaç ve kuruluş

MADDE 679- (1) Türkiye’de ve dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdarî ve malî özerkliğe sahip, özel bütçeli ve bu Bölümde kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün kısa adı “BOREN” olup merkezi Ankara’dadır.

 1. Enstitü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşudur. Enstitü, kanunlarda ve bu Bölümde düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 680- (1) Bu Bölümün uygulanmasında;

 1. Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,

 2. Bakan: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını,

 3. Enstitü: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünü,

ç) Başkanlık: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığını,

 1. Başkan: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanım,

ifade eder.

Enstitünün görevleri

MADDE 681- (1) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün görevleri şunlardır:

 1. Türkiye’nin, bor kimyasalları konusunda dünya pazarında, sahip olduğu cevher zenginliğine koşut bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor uç ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararlarını almaya ışık tutacak bilgileri oluşturmak.

 2. Bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor, ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, yapmayı özendirmek, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı ve alt yapıyı sağlamak, bunun için laboratuvarlar kurmak, laboratuvarların kurulmasına destek vermek, mevcut ve/veya kurulacak laboratuvarları teçhizat ile desteklemek, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları ile bor konusunda araştırma altyapısı olan üniversitelerde araştırma merkezleri kurmak, kurulmasına destek olmak, bor ve ürünlerini kullanan ve bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak.

 3. Bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi alanındaki bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek, bu alandaki teknolojilerin yurt dışından transferi için gerekli çalışmaları yürütmek, özel sektörün bor ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara katılımını sağlayacak programlar yapmak, sanayi sektörünün Enstitü ile işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek, mevcut ve geliştirilecek yeni bor ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerinin saptanıp, anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve işbirliğini verimli kılacak ortamı oluşturmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilerin bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi hakkında araştırma isteklerini değerlendirmek, Ar-Ge sonuçlarını piyasaya sunmak, bu konularda araştırma yapan gerçek ve tüzel kişileri finansman, personel ve teçhizat ile desteklemek.

 1. Türkiye’nin taraf olacağı bor ve ürünleri ile ilgili Ar-Ge işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile birlikte görev almak.

 2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan konularda, Ar-Ge projeleri ile diğer bilimsel çalışmaları işbirliği halinde yapmak ve/veya desteklemek; bor ile ilgili araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce sağlanacak finansman desteğinden yararlanmak.

 3. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantılara bilimsel ve maddi katkı sağlamak, desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak.

 4. Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde kitap ve periyodik yayınlarda bulunmak ve bu tür yayınları desteklemek.

ğ) Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak.

 1. Görevleri ile ilgili olarak yurt dışında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve/veya desteklemek.

ı) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlık ve başkanın görev ve yetkileri

MADDE 682- (1) Başkanlık, Başkan ve üç grup koordinatöründen oluşur. Başkan, Enstitünün en üst amiridir.

 1. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Enstitünün işlevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışma programını hazırlamak ve uygulamak ve bütçe teklifini hazırlamak ve onaylandıktan sonra uygulamak.

 2. Enstitünün gelir gider kesin hesabını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Enstitü bütçesinin uygulanmasını, gelirlerinin toplanmasını, harcamaların yapılmasını ve denetimini sağlamak.

 3. Enstitü personelinin atama ve diğer işlemlerini yürütmek.

ç) Enstitü çalışmaları ve piyasadan gelen talepler için Enstitü bünyesinden ya da dışından yerli ve yabancı danışman ve uzmanlardan oluşan Ar-Ge grupları kurmak ve bu grupların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

 1. Enstitü personeli tarafından yapılan proje gelirlerinin dağıtımına karar vermek.

 2. Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin

etmek,

 1. Enstitüyü resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

 2. Enstitünün kuruluş amacına uygun çalışmalar ile kalkınma planı ve yıllık programlarla belirlenecek hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

ğ) Enstitünün İdarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesini sağlamak.

 1. Enstitünün vereceği hizmetleri ve ücretlerini belirlemek.

ı) Enstitünün yaptıracağı veya katkıda bulunacağı araştırmaların bütçe ve programlarını onaylamak.

 1. Enstitünün ihtiyaçları için taşınır ve taşınmaz malların, yazılım ve diğer ürünlerin satın alınmasına, satılmasına veya kiralanmasına karar vermek.

j) Ar-Ge projelerini incelemek, değerlendirmek ve izlemek amacıyla; komisyon kurmak, panel oluşturmak, uzman hakem görevlendirmek ve bunların çalışma usul ve esasları ile ücretlerini belirlemek.

k) Kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmet birimleri

MADDE 683- (1) Enstitünün hizmet birimleri şunlardır:

 1. Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü.

 2. Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü.

 3. Bilgi Toplama ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü.

(2) Hizmet birimlerinin başında Grup Koordinatörü bulunur.

Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü

MADDE 684- (1) Bor ve ürünlerinin kullanımı hakkında Türkiye’nin bor ve ürünleri sanayi, araştırma ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak Enstitünün yıllık ve revize edilebilir, beş yıllık Ar-Ge programlarını hazırlar.

 1. Bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor, ürünleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında temel ve uygulamalı araştırma yapar, yaptırır ve değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlar ve bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere dönüşebilmesi için çalışmalar yürütür.

 2. Enstitünün bünyesinde hangi konularda araştırma ve geliştirme yapılması hususuyla kurulması gerekli Ar-Ge grupları ve personel, finans ve teçhizata ilişkin önerilerini Başkana sunar.

 3. Türkiye’nin taraf olacağı bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor, ürünleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışma ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütür.

Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü

MADDE 685- (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, gerçek ve tüzel kişilerin bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor, ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında araştırma isteklerini değerlendirir, sonuçlandırılmasını sağlar ve piyasaya sunar.

 1. Bor ve ürünlerinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılması yeni bor, ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında araştırma yapan gerçek ve tüzel kişileri destekler, sanayi sektörünün Enstitü ile işbirliği yapmasını sağlayacak programlan geliştirir ve bu işbirliğini verimli kılacak ortamı sağlar. Özel sektörün bor ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara katılımını, özel sektörün yaptığı çalışmalara da Enstitünün katılımım sağlayacak programlar yapar ve Başkana önerir.

 2. Ar-Ge çalışması sonuçlarının uygulamaya geçmesi ve yurt dışından teknoloji transferi için gerekli çalışmaları yürütür ve Enstitünün gelirlerinin artırılması için öneriler hazırlar.

Bilgi Toplama ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü

MADDE 686 – (1) Enstitünün bütçesinin hazırlanması, gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesi, takibi, denetimi ve değerlendirilmesi, Enstitünün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantılar ile ilgili çalışmaları yürütür.

 1. Muhasebe, ücret ödemeleri, Enstitü varlık ve imkânları ile personelinin İdarî işlemlerinin yapılmasını ve takibini yerine getirir, bu konularda Başkana önerilerde bulunur ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar.

 2. Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde kitap ve periyodik yayınlarda bulunması ve bu tür yayınları desteklemesi hakkında çalışmalar yapar.

 3. Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel destek hizmetlerinin verilmesi işlemlerini, mevcut ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapılması çalışmalarını yürütür.

Personel

MADDE 687- (1) Enstitü hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

 1. Enstitüde proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak yeterli sayıda süreli personel istihdam edilebilir. Enstitüde süreli olarak görevlendirilen personelin çalıştıkları süre zarfında ücretleri ile sosyal güvenlik ve benzeri yükümlülükleri Enstitü tarafından ödenir. Enstitüde bu şekilde istihdam edilen süreli personel, belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmiş sayılır.

 2. Enstitüde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yabancı danışman ve uzmanlar da istihdam edilebilir.

 3. Enstitüde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları personeli geçici olarak görevlendirilebilir.

 4. Enstitüye atanmadan önce 657 sayılı Kanuna tabi kuramlarda hizmeti bulunan sürekli personel, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 657 sayılı Kanuna tabi kuramlara naklen atanabilir. Sürekli personel, Başkanın teklifi üzerine Bakan onayı ile Bakanlıkta veya Bakanlık bağlı veya ilgili kuruluşlarında durumlarına uygun kadrolara atanabilir.

Malî haklar

MADDE 688- (1) Başkanın Enstitüde görevli olacağı sürede eski görevleri ile ilişkileri

kesilir.

(2) Enstitü Başkanı, bakanlık genel müdürlerinin mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarına, koordinatörler GAP İdaresi Başkan Yardımcısının mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarına sahiptir.

Gelirler ve bütçe

MADDE 689- (1) Enstitünün gelirleri şunlardır:

 1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bor ürünlerinin satışından % 0,2 oranında

pay.

 1. Bor madenleri işletmelerinden alman Devlet hakkının % 15’i.

 2. Enstitüye yapılacak yardımlar, bağışlar ve vasiyetler.

ç) Enstitünün ücret karşılığı verdiği hizmet gelirlerinin tamamı ile sürekli ve süreli personel tarafından yapılacak Ar-Ge projeleri karşılığı alınan ücretlerin % 20’si.

 1. Yayın gelirleri.

 2. Patent gelirleri ve sair gelirler.

 1. Enstitünün gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Enstitünün gelirleri bu Bölümde belirtilen görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için yeterli düzeye gelinceye kadar, gerekli malî kaynak Genel Bütçeden karşılanır.

 2. Bilgi isteme ve gizliliğe uyma

 3. MADDE 690- (1) Enstitü, araştırma ve inceleme konuları için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kuram ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Enstitü personeli gizlilik taşıyan bilgileri açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

ELLİİKİNCİ BÖLÜM

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü

Amaç ve kuruluş

MADDE 754- (1) Bu Bölümün amacı Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kuruluş ve teşkilatı ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Bölümde kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili, özel bütçeli, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün kısa adı “NATEN” olup merkezi Ankara’dadır. Enstitü, kanunlarda ve bu Bölümde düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 755- (1) Bu Bölümde adı geçen;

 1. Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,

 2. Bakan: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını,

 3. Enstitü: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünü,

ç)Başkanlık: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanlığını,

 1. Başkan: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanını,

 2. NTE: Nadir Toprak Elementlerini,

 3. Diğer elementler: Nadir toprak elementleri dışındaki diğer tüm elementleri,

ifade eder.

Enstitünün görevleri

MADDE 756- (1) NATEN’in görevleri şunlardır:

 1. Ülkemizin NTE ve diğer elementler konusunda kısa, orta ve uzun dönem politika ve strateji kararları için gerekli bilgileri oluşturmak.

 2. NTE ve diğer elementlere ilişkin ürünlerin geniş bir şekilde kullanımı, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı ve alt yapıyı sağlamak, finansman, personel ve teçhizat ile desteklemek, bunun için laboratuvarlar ve araştırma merkezi kurmak, teknolojilerin yurt dışından transferi için gerekli çalışmaları yürütmek, NTE ve diğer element ürünlerini kullanan ve bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak.

 3. NTE ve diğer elementlere ilişkin ürünlerin çevre ve insan sağlığına etkileri ile ilgili araştırma yapmak ve yaptırmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörce ihtiyaç duyulan konularda, Ar-Ge projeleri ile diğer bilimsel çalışmaları işbirliği halinde yapmak; NTE ve diğer elementler ile ilgili araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları için kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanacak finansman desteğinden yararlanmak.

 1. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantıları desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak.

 2. Enstitünün görev alanına giren konularda kitap ve süreli yayın faaliyetlerinde bulunmak, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel hizmetleri sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak.

 3. Görevleri ile ilgili olarak yurt dışında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve/veya desteklemek.

 4. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlık ile başkanın görev ve yetkileri

MADDE 757- (1) Başkanlık, Başkan ve koordinatörlerden oluşur. Başkan, Enstitünün en üst amiridir.

(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans kriterlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek ve Enstitü birimleri ile Başkanlık arasında koordinasyon sağlamak.

 2. Enstitünün çalışma programını hazırlamak, uygulamak, bütçe teklifini hazırlamak ve onaylandıktan sonra uygulamak.

 3. Enstitü çalışmaları ve piyasadan gelen talepler için Enstitü bünyesinden ya da dışından yerli ve yabancı danışman ve uzmanlardan oluşan Ar-Ge grupları kurmak ve kaldırmak.

ç) Enstitü personeli tarafından yapılan projelerin gelirlerinin dağıtımına karar vermek.

 1. Enstitünün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli, disiplinli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli organizasyon ile koordinasyonu sağlamak ve tedbirleri almak.

 2. Enstitüyü resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

 3. Enstitünün vereceği hizmetler ve ücretlerini belirlemek.

 4. Geçici ve sürekli kurullar ile çalışma grupları ve Ar-Ge projelerini incelemek, değerlendirmek ve izlemek amacıyla; komisyon kurmak, panel oluşturmak, uzman hakem görevlendirmek ve bunların çalışma usul ve esasları ile ücretlerini belirlemek.

Hizmet Birimleri

MADDE 758- (1) Enstitünün hizmet birimleri şunlardır:

Ar-Ge Koordinatörlüğü.

İş Geliştirme ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü.

Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü.

(2) Hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Personel ve mali haklara ilişkin hükümler

MADDE 759- (1) Enstitüde hizmetler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel eliyle yürütülür. Enstitüde 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.

Enstitüde 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yerli ve yabancı sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Enstitü Başkanı, bakanlık genel müdürlerinin mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarına, koordinatörler bakanlık daire başkanlarının mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarına sahiptir.

Gelirler

MADDE 760- (1) Enstitünün gelirleri şunlardır:

Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

Enstitü faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

Fikri ve sınai haklardan elde edilen gelirler,

ç) Her türlü yardım ve bağışlar.

Enstitünün sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve haklardan elde edilen gelirler.

Enstitü gelirlerinin nemalandırılması sonucu elde edilen gelirler ve diğer gelirler.

Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen projelere; Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından verilecek finansal destekler.

MADDE 761- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünün sonuna sıra numarası eklenerek “Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü” ilave edilmiştir.

MADDE 762Bu Bölüme ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümüne eklenmiştir.

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU: NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı

Derecesi

Serbest

Kadro

Adedi

Toplam
GIH Başkan

1

1

1
GIH Ar-Ge Koordinatörü

1

1

1
GİH İş Geliştirme ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörü

1

1

1
GİH Destek Hizmetleri Koordinatörü

1

1

1
GIH Hukuk Müşaviri

1

1

1
AH Avukat

5

2

2
GİH Uzman

1

5

5
GIH Uzman

5

5

5
GİH Uzman Yardımcısı

9

10

10
TH Mühendis

5

10

10
TH Teknisyen

3

5

5
GIH VHKI

9

5

5
TOPLAM

47

47

ELLİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Amaç

MADDE 763- (1) Bu Bölümün amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 764 (1) Bu Bölüm, içerisinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmayıp Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan maden ve petrol kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranmasını, işletilmesini, geliştirilmesini, üretilmesini, kaynakların ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarım düzenler. Bu Bölüm, tabii kaynaklarla ilgili faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Tanımlar

MADDE 765 – (1) Bu Bölümün uygulanmasında;

 1. Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

 2. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

 3. Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,

 1. Tabii kaynak: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamındaki maden ve petrolü,

ifade eder.

Kuruluş

MADDE 766 (1) Mevzuatla verilen görevleri yürütmek üzere kamu tüzel kişiliğine sahip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, merkezi Ankara’da olan, özel bütçeli, kısa adı MAPEG olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Teşkilat yapısı

MADDE 767- (1) MAPEG; merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

(2) MAPEG’in görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ve bunların çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.

Görev ve yetkiler

MADDE 768 (1) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,

 2. Tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, taksir, terk, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,

 3. İzin ve ruhsat sahalarındaki faaliyetleri takip etmek, faaliyetleri işletme güvenliği ve işletme projesine uygunluk açısından denetlemek, kaynak ve rezervlerin uluslararası standartlarda raporlanmasını, güvenilir ve etkin proje kabul, takip ve yönetimini sağlamak,

ç) Tabii kaynaklar ile ilgili sicili tutmak, bunların genel envanterini yapmak, tabii kaynak hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde ücretli veya ücretsiz olarak kullanıma açmak,

 1. Ruhsat sahalarının rehabilitasyonunun yönetimini yapmak/yaptırmak, tabii kaynakların üretimi, işletilmesi, ara ve uç ürüne dönüştürülmesi faaliyetleri sonucunda oluşan atık, artık, pasa, bakiye ve cürufların değerlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, teşvik vermek ve bu hususlara ilişkin harcama yapmak,

 2. Tabii kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ruhsat, sertifika ve izin sahiplerinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini denetlemek, denetimlerin etkin olması amacıyla gerekli mali harcamaları yapmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak,

 3. Tabii kaynak açısından sahaların potansiyelini tespit etmek ve potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla açık artırmaya ve ihaleye çıkarıp arama ruhsatı vermek, ihalelik sahalardaki rezervin tespitine yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde hizmet satın almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmak,

 4. Ülkenin hammadde, ara ürün ve uç ürün ihtiyaçlarını teknolojik gelişmeler ile birlikte değerlendirerek, ihalelik sahaların ihale taban bedellerinin belirlenmesi için, rezerv ve cevher niteliklerine yönelik gerekli tüm etüt, analiz, proje ve teknik çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

ğ) İhale taban bedeli tespit çalışmalarında ülke ekonomisine ivedi olarak kazandırılması mümkün uç ürün elde edilebilecek sahaları, gerektiğinde tesise dayalı uç ürün elde edilebilecek sahalar kapsamına alarak ve tesis kurarak uç ürün üretme şartı ile ihale etmek,

 1. Tabii kaynak aranmasını, işletilmesini, zenginleştirilmesini, üretimini ve izabesini teşvik etmek amacıyla mali olanaklar getirici tedbirleri almak, tabii kaynak faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik etmek, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağlamak, yatırımcıların tabii kaynak arama, işletme, zenginleştirme, üretim ve izabe faaliyet ve yatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapmalarını temin etmek, tabii kaynak üretim ve iç/dış ticaretine ilişkin politikaların, teşviklerin ve Devlet desteklerinin belirlenmesi için gerekli önerilerde bulunmak, ülkemizin tabii kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

ı) Ulusal ve uluslararası alanda, tabii kaynak arama ve üretimi ile ilgili faaliyetleri, teknikleri ve teknolojileri takip etmek, gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve gerektiğinde yayınlamak, uluslararası alanda tabii kaynaklar konusunda teknik ve idari işbirliği yapılmasını sağlamak üzere ikili ve çok taraflı protokoller ve çalışmalar yapmak,

 1. Tabii kaynaklar ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde, çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,

j) Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, depolama, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek, ihtiyaç olması halinde depolama ve stoklamayı yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, tabii kaynak hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tabii kaynak haklarını ve faaliyetlerini etkileyen her türlü mevzuat düzenlemesine ilişkin görüş vermek,

k) Stratejik tabii kaynak alanlarının belirlenmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, Cumhurbaşkanı kararı ile stratejik tabii kaynak alanı ilan edilmesi için öneride bulunmak,

1) Petrol hakkı sahiplerinin, faaliyetlerinde kullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirmek,

m) Sektörel uyum, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, sektör çalışanlarının yetkilendirilmesi ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, sektör faaliyetlerinde kullanılacak malzeme, makine ve ekipman standartlarının geliştirilmesine ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, tabii kaynakların üretim verimliliğini arttırmak üzere araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak/yaptırmak, ülkemizde ve uluslararası alanda sektörün tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

n) Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ilişkin olarak, ilgili mevzuatı çerçevesinde, faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütmek, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak ve ülkemizi temsil etmek, ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak, her türlü çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların programlarını ve dağıtımını yapmak, tüm bu çalışmaları yapan kişi ve kuruluşlara mali destek sağlamak,

o) Tabii kaynak alanında görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kuramları ile işbirliği yapmak; iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek, bunların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek,

ö) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, kendi personeli ile gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programları düzenlemek,

p) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, çalıştay, fuar ve sergi faaliyetleri yürütmek, bu faaliyetler kapsamında harcama ve hizmet alımı yapmak, bu faaliyetlerden gelir elde etmek,

r) Gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; tabii kaynak konularında halkı aydınlatmak,

s) Tabii kaynaklarımıza yönelik gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacak laboratuvar kurmak ve kurdurmak,

ş) Görevleriyle ilgili gerekli mevzuatı hazırlamak, t) Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, u) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdür

MADDE 769 -(1) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü, MAPEG’in en üst amiri olup MAPEG’i temsil eder. Genel Müdür, MAPEG’in hizmet ve faaliyetlerini; kalkınma planlarına, stratejik plana ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, görev alanına giren konularda diğer kuram ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütür.

(2) Genel Müdür, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir. MAPEG’in uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesinde üniversite, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlar. MAPEG’in birimleri arasında doğrudan ve süratli iletişimi ve iş akışını sağlayacak tedbirleri alır. Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli, yetkili ve sorumludur.

Gelirler

MADDE 770- (1) MAPEG’in gelirleri şunlardır:

 1. Genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları,

 2. Taşınmaz satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,

 3. Ruhsat ve sertifika bedelleri,

ç) Ruhsat düzenleme bedelinden elde edilen gelirler,

 1. İhale şartnamesi veya dokümanı satışlarından elde edilen gelirler,

 2. Veri, bilgi ve hizmet satışından elde edilen gelirler,

 3. İşletme hakkı verilen hizmet tesislerinden elde edilen gelirler,

 4. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, çalıştay, fuar ve sergi faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

ğ) Her türlü bağış, yardım ve nema gelirleri,

 1. Diğer gelirler.

Laboratuvarlar ve eğitim merkezleri

MADDE 771 – (1) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, lüzumlu görülen yerlerde laboratuvar ve eğitim merkezi açmaya Bakan yetkilidir.

(2) Laboratuvar ve eğitim merkezinin çalışma usul ve esasları ile eğitici, katılımcı ve sertifika ücretleri Genel Müdürlük tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Hizmet birimleri

MADDE 772 – (1) Hizmet birimleri şunlardır:

 1. Maden Ruhsat Sicil Daire Başkanlığı,

 2. Maden Arama ve İşletme Daire Başkanlığı,

 3. Arama ve İşletme Projeleri Değerlendirme Daire Başkanlığı,

ç) Agrega ve Hammadde Üretim İzinleri Daire Başkanlığı,

 1. Doğaltaş Daire Başkanlığı,

 2. Endüstriyel Mineraller Daire Başkanlığı,

 3. Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Daire Başkanlığı,

 4. Petrol Ruhsatlandırma ve Petrol Stokları Daire Başkanlığı,

ğ) Petrol Arama, Üretim ve Teknolojileri Uygulama Daire Başkanlığı,

 1. İhale ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı,

ı) Mali Yükümlülükler Daire Başkanlığı,

 1. Özel Alanlar ve Kurul İşleri Daire Başkanlığı,

j) Ruhsat Denetleme Daire Başkanlığı,

k) Araştırma – Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

1) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,

m)Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

n) Personel Dairesi Başkanlığı,

o)Eğitim Dairesi Başkanlığı,

ö) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

p) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı,

r) Hukuk Müşavirliği,

s) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

 1. Bu Bölümde görevleri belirtilmeyen birimlerin görev ve yetkileri ile teşkilata ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

MADDE 773 – (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, Genel Müdürlüğün teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdür adına denetim, ön inceleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

 2. Denetçilerin araştırma, ön inceleme, inceleme, soruşturma ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Genel Müdürlük makamına sunmak.

 3. Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 1. Denetime tabi olan kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Genel Müdürlük denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 774 – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

 2. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 775- (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin atama, özlük, emeklilik, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütmek.

 2. Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapmak.

 3. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 776- (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek.

 2. Genel Müdürlük teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

 3. Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak.

ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 777- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

 2. İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek.

 3. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

ç) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.

 1. Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.

 2. Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak.

 3. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

 4. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

MADDE 778 – (1) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlüğün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, bilgi teknolojileri, bilişim, bilgi işlem ve bilgi güvenliğiyle ilgili her türlü yatırım, iş, işlem ve hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

 2. Genel Müdürlük ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak bilişim altyapısı oluşturmak, koordinasyon ve işbirliği yapmak.

 3. Genel Müdürlük projelerinin bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği ile siber güvenlik konusunun gerektirdiği tüm önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

ç) Genel Müdürlüğün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, elektronik bilgi sistemleri ile e-Devlet hizmetlerinin sürekli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 1. Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

 2. Genel Müdürlüğün mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

 3. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 779- (1) Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevler ile Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütür.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 780 (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilgili faaliyetlerini planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlar ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Elektronik ortamda yürütülecek görevler

MADDE 781- (1) Genel Müdürlük e-imza kullanılması şartıyla görev alanına giren konulara ilişkin; talep ve başvuruların kabulünü elektronik ortamda yapabilir ve hizmetlerini elektronik ortamda sunabilir, talep ve başvuruları elektronik ortamda sonuçlandırabilir ve cevaplayabilir.

 1. Genel Müdürlük bazı ihalelik sahaların ihalesini ve ihalelerin sonuçlandırılmasını elektronik ortamda yapabilir. Elektronik ortamda yapılacak ihaleye katılacakların e-imza kullanması zorunludur.

 2. Bu maddede düzenlenen konulara ilişkin uygulama usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Personel

MADDE 782 – (1) MAPEG personeli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. Genel Müdürlükte, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Maden ve Petrol Uzmanı ve Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. Maden ve Petrol Uzman ve Maden ve Petrol Uzman Yardımcıları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

 1. Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Maden ve Petrol İşleri Denetçisi ve Maden ve Petrol İşleri Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilir. Bunlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denktir.

 2. Genel Müdürlükte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre personel istihdam edilebilir.

MADDE 783- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünün sonuna sıra numarası eklenerek “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” ilave edilmiştir.

MADDE 784- Bu Bölüme ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümüne eklenmiştir.

EKLİ LİSTE İHDAS EDİLEN KADROLAR KURUMU: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Kadro

Toplam

Adedi

GİH

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ

1

1

1

GIH

GENEL MUDUR YARDIMCISI

1

4

4

GIH

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

1

1

1

GIH

DAİRE BAŞKANI

14

14

GIH

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANI

1

1

1

GİH

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI

1

1

1

GIH

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI

1

1

1

GIH

EGITIM DAİRESİ BAŞKANI

1

1

1

GIH

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI

1

1

1

GİH

bilgi teknolojileri dairesi

BAŞKANI

1

1

1

GİH

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ

1

1

1

GIH

MADEN VE PETROL İŞLERİ DENETÇİSİ

1

10

10

GİH

MADEN VE PETROL İŞLERİ DENETÇİ YARDIMCISI

1

10

10

GIH

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

10

10

GIH

HUKUK MÜŞAVİRİ

2

2

2

GIH

HUKUK MÜŞAVİRİ

3

1

1

GIH

HUKUK MÜŞAVİRİ

4

1

1

GIH

HUKUK MÜŞAVİRİ

5

1

1

AH

AVUKAT

3

10

10

AH

AVUKAT

4

4

4

AH

AVUKAT

5

3

3

AH

AVUKAT

6

3

3

GIH

MALI HİZMETLER UZMANI

1

5

5

GIH

MALI HİZMETLER UZMANI

3

10

10

GIH

MALI HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

6

15

15

GIH

IÇ denetçi

1

10

10

GIH

MADEN VE PETROL UZMANI

1

50

50

GIH

MADEN VE PETROL UZMANI

2

40

40

GIH

MADEN VE PETROL UZMANI

3

40

40

GIH

MADEN VE PETROL UZMANI

4

40

40

GIH

MADEN VE PETROL UZMANI

5

40

40

GIH

MADEN VE PETROL UZMANI

6

40

40

GİH

EN.VE TABİ.KAY. UZMANI

1

5

5

GIH

EN.VE TABİ.KAY. UZMANI

2

3

3

GIH

EN.VE TABİ.KAY. UZMANI

3

8

8

GIH

EN.VE TABİ.KAY. UZMANI

4

3

3

GİH

EN.VE TABİ.KAY. UZMANI

5

15

15

GIH

EN.VE TABİ.KAY. UZMANI

6

27

27

GIH

EN.VE TABİ.KAY. UZMANI (Ş)

1-8

5

5

GİH

MADEN VE PETROL UZMAN YARDIMCISI

8

25

25

GİH

MADEN VE PETROL UZMAN YARDIMCISI

9

25

25

GIH

ETK UZMAN YARDIMCISI

6

1

1

GIH

ETK UZMAN YARDIMCISI

7

3

3

GIH

ETK UZMAN YARDIMCISI

8

16

16

GIH

ETK UZMAN YARDIMCISI

9

36

36

GIH

ŞUBE MUDURU

1

20

20

GIH

UZMAN

1

10

10

GIH

UZMAN (0).

1-8

23

23

GIH

ARAŞTIRMACI (Özelleştirme)

1-8

25

25

GIH

ARAŞTIRMACI (6191) (Ş)

1-8

2

2

GIH

ARAŞTIRMACI (Ş)

1-8

3

3

GİH

ARAŞTIRMACI (6639)

1-8

1

1

GIH

MÜTERCİM

6

1

1

GIH

ŞEF

3

49

49

GIH

ŞEF

4

3

3

GIH

ŞEF

5

4

4

GIH

ŞEF (Özelleştirme)

3-12

20

20

GIH

AYNİYAT SAYMANI

1

1

1

GIH

MEMUR

5

13

13

GIH

MEMUR

6

4

4

GIH

MEMUR

7

4

4

GIH

MEMUR

8

4

4

GIH

MEMUR

10

3

3

GIH

MEMUR (Ş)

5-12

5

5

GIH

SEKRETER

5

5

5

GIH

SEKRETER

7

5

5

GIH

SEKRETER

8

5

5

GIH

SEKRETER

9

5

5

GIH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

14

14

GIH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

4

3

3

GIH

bilgisayar işletmeni

5

6

6

GIH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

6

5

5

GIH

bilgisayar işletmeni

7

7

7

GIH

bilgisayar işletmeni

8

14

14

GIH

VERİ HAZ.VE KONT.IŞL.

3

20

20

GIH

VERİ HAZ.VE KONT.IŞL.

4

2

2

GIH

VERİ HAZ.VE KONT.IŞL.

5

6

6

GIH

VERİ HAZ.VE KONT.IŞL.

6

2

2

GIH

VERİ HAZ.VE KONT.IŞL.

7

2

2

GIH

VERİ HAZ.VE KONT.İŞL.

8

2

2

GIH

VHKI (Özelleştirme)

3-12

2

2

GIH

ŞOFOR

5

5

5

THS

UZMAN

1

3

3

THS

APK UZMANI

1

1

1

THS

PROGRAMCI

1

3

3

THS

PROGRAMCI

3

1

1

THS

PROGRAMCI

5

1

1

THS

MÜHENDİS (Özelleştirme)

3-12

13

13

THS

MÜHENDİS

1

124

124

THS

MÜHENDİS

2

12

12

THS

MÜHENDİS

3

15

15

THS

MÜHENDİS

4

8

8

THS

MÜHENDİS

5

36

36

THS

MÜHENDİS

6

20

20

THS

MÜHENDİS

7

9

9

THS

MÜHENDİS (Ş)

1-8

1

1

THS

KİMYAGER

1

2

2

THS

MATEMATİKÇİ

8

2

2

THS

İSTATİSTİKÇİ

5

4

4

THS

TEKNİKER (Özelleştirme)

1-8

4

4

THS

TEKNİKER

1

7

7

THS

TEKNİKER

2

1

1

THS

TEKNİKER

3

7

7

THS

TEKNİKER

4

2

2

THS

TEKNİKER

5

8

8

THS

TEKNİKER

6

3

3

THS

TEKNİKER

7

2

2

THS

TEKNİSYEN

3

5

5

THS

TEKNİSYEN

6

1

1

THS

TEKNİSYEN

8

2

2

THS

TEKNİSYEN (Özelleştirme)

3-12

7

7

THS

TOPOGRAF

1

2

2

THS

TOPOGRAF

3

3

3

YHS

HİZMETLİ

5

2

2

YHS

HİZMETLİ

7

1

1

YHS

HİZMETLİ

9

1

1

YHS

HİZMETLİ (Ş)

5-15

4

4

YHS

DAĞITICI

5

2

2

YHS

DAĞITICI

9

2

2

TOPLAM

1.170 1.170

KADRO UNVANI

Adedi

Toplam

SÖZLEŞMELİ

İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ

5

5

SÖZLEŞMELİ

İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ

3

3

TOPLAM

8

8

 

KADRO UNVANI

Adedi

Toplam

SÖZLEŞMELİ

YERALTI MADEN UZMANI

100

100

sözleşmeli

YERÜSTÜ MADEN UZMANI

100

100

SÖZLEŞMELİ

MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

50

50

TOPLAM

250

250

KADRO UNVANI

Adedi

Toplam

SÜREKLİ İŞÇİ (696)

99

99

ELLİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nükleer Düzenleme Kurumu

Amaç ve kapsam

MADDE 785- (1) Bu Bölümün amacı; Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili Nükleer Düzenleme Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 786- (1) Bu Bölümün uygulanmasında 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen tanımlar geçerlidir.

Yetkilendirme

MADDE 787- (1) Kurumdan yetki belgesi veya onay alınması gereken hususlar şunlardır:

 1. Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri veya radyoaktif atık tesislerinin kurulacağı saha.

 2. Radyasyon tesisleri veya Kurum tarafından belirlenen radyasyon uygulamalarının yürütüldüğü mekânların tasarımı.

 3. Radyoaktif maddelerin serbestleştirilmesi ve salımı.

ç) Kurum tarafından belirlenen ekipmanın imalatı ve imalatçıları.

 1. Nükleer denetim kuruluşları.

 2. Radyoaktif madde taşıması yapan kuruluşlar.

 1. Kurum tarafından belirlenen; radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek kuruluş, laboratuvar, faaliyet, sistem veya yöntem.

 1. Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerde Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personel.

ğ) Radyoaktif maddelere ilişkin Kurum tarafından belirlenen diğer hususlar.

 1. Kurumdan izin alınması gereken faaliyetler şunlardır:

 1. Nükleer tesis kurulması öngörülen sahanın hazırlanması, tesis için tedarike başlanması, tesisin inşası öncesi sınırlı çalışma yapılması, tesisin inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması, yeniden işletmeye geçilmesi ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması.

 2. Radyoaktif atık tesisi kurulması öngörülen sahanın hazırlanması, tesis için tedarike başlanması, tesisin inşa edilmesi, işletmeden çıkarılması, kapatılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması.

 3. Radyasyon tesisinin işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması.

ç) Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrole tabi her türlü madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ihraç edilmesi.

 1. Radyoaktif maddelerin ihraç veya ithal edilmesi, taşınması, transit geçirilmesi.

 1. Kurumdan lisans alınması gereken faaliyetler şunlardır:

 1. Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisi işletmek.

 2. Radyasyon uygulamalarını yürütmek.

Denetim

MADDE 788- (1) Kurum denetçileri belirli vasıfları taşıyan Kurum personeli ve Kurumda görevli personel arasından Kurul tarafından yetkilendirilir. Kurum denetçileri, denetim amacıyla ilgili yerlere veya tesislere girmek; faaliyetleri yerinde denetlemek; gerekli gördükleri kişilerle görüşmek ve gerekli gördükleri hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, talimat vermek; her türlü belge ve kayıtları istemek, incelemek veya inceletmek, alıkoymak; herhangi bir malzeme veya numuneyi almak, aldırmak, alıkoymak, usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmek; herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapmak veya yaptırmak; görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak yetkisine sahiptir. Denetimlerde Kurum denetçilerine eşlik eden Kurum tarafından görevlendirilen diğer denetim personeli de ilgili yerlere veya tesislere girmek; yerinde denetime eşlik etmek; Kurum denetçisinin gerekli gördüğü kişilerle görüşmek, her türlü belge ve kayıtları incelemek, herhangi bir malzeme veya numuneyi almak, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapmak, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutmak yetkisine sahiptir.

 1. Güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kurum denetçisi durumu Kuruma ve yetkilendirilen kişiye derhal bildirir.

 2. Kurum denetçisi, denetim sırasında gerekli hallerde mülki idare amirlerinden kolluk kuvveti talebinde bulunabilir; talepte bulunulması halinde mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri Kurum denetçilerine gereken desteği gecikmeksizin sağlar.

 3. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerde belirlenen denetimler için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış denetçileri tarafından yapılan nükleer güvence denetimlerine, Kurum temsilcisi refakat eder.

Kurul

MADDE 789- (1) Kurul üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ve ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde sayılan şartları taşımaları zorunludur.

 1. Görev süresi dolan Kurul üyeleri bir defalığına tekrar atanabilirler. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe, bu maddede belirtilen esaslar dâhilinde en geç iki ay içinde atama yapılır. Bu şekilde atanan kişiler, yerine atandıkları üyenin görev süresini tamamlar. Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir sebeple görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık, kaza veya başka bir nedenle altı aydan daha uzun bir süre görevlerini yapamaz durumda olan, görev, izin veya hastalık gibi geçerli mazeretler dışında, art arda üç Kurul toplantısına veya bir takvim yılı içinde beş Kurul toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan, atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya birinci fıkraya aykırı olduğu Kurul tarafından tespit edilen veya görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşen Kurul üyeleri görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Kurul bu durumu Kurumun ilişkili olduğu bakanlığa bildirir. Kurul üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleriyle olan ilişikleri kesilir.

 2. Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri çıkarmak, diğer düzenleyici işlemler ve yetkilendirmeler ile ilgili kararlar almak.

 2. Kurumun görev alanı ile ilgili konularda strateji belirlemek ve Kurumun stratejik planını kabul etmek.

 3. Kurumun personel politikasına karar vermek.

ç) Kurum yıllık iş planını, yıllık faaliyet raporunu, yıllık bütçesini, mali tablolarım, performans tablolarını ve ilgili sair raporları onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek.

 1. Kurumun görev alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların Kurumun görev alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması konularında karar vermek.

 2. Hizmet ve işlem bedellerini belirlemek.

 3. Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme, gerektiğinde sulhe, ibraya, terkine ve tahkime karar vermek.

 1. Kurul; nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini Başkana devredebilir.

 2. Kurulun, haftada en az bir kez olmak üzere veya gerekli hâllerde gündemli olarak toplanması esastır. Başkan tarafından belirlenen toplantı gündemi toplantıdan en az iki iş günü önceden üyelere ulaştırılır. Toplantı gündeminde yer almayan konular Başkan tarafından gündeme alınabilir. Başkan ivedi durumlarda Kurulu toplantıya çağırır. Kurul, en az üç üye ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Kurul, toplantılarında ihtiyaç duyulması hâlinde uzmanlık gerektiren konularda görüşleri alınmak üzere, Kurum personelini veya Kurul tarafından toplantıya katılmasında fayda görülen Kurum dışından kişileri Kurul toplantısına davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

Başkanlık

MADDE 790- (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:

 1. Mevzuat hazırlık çalışmalarını yürütmek.

 2. Yetkilendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 3. İnceleme ve denetimler yapmak veya yaptırmak.

ç) Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya işlemlerini yürütmek.

 1. Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde Kurumu temsil etmek.

 2. Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek.

 3. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle mali hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.

 4. Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak,

ğ) Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor hazırlamak ve Kurula sunmak.

 1. Kurumun stratejik planını hazırlamak.

ı) Kurumun personel politikasını hazırlamak, Kurul onayına sunmak, personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak.

 1. Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

j) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek.

k) Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek.

1) Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.

m) Kurula bırakılmış olanlar dışında Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kuruma verilen diğer görev ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 1. Başkan yardımcıları ve daire başkanları ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıyan kişiler arasından atanır.

 2. Hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen faaliyet alanı, görev ve yetkilere uygun olarak Kurumun teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Başkan

MADDE 791- (1) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul Başkanı aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları yönetmek ve hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.

 2. Kurumun strateji ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan yıllık iş planının, yıllık faaliyet raporunun, yıllık bütçesinin, mali tablolarının, performans raporlarının ve ilgili sair raporların hazırlanmasını sağlamak ve bunları Kurula sunmak.

 3. Başkan yardımcıları arasında görev dağılımını yapmak, hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasındaki görev ve yetki sorunlarını çözmek, gerektiğinde hizmet birimlerine Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ek görev, yetki ve sorumluluklar vermek.

ç) Kurul üyeleri hariç olmak üzere Kurum çalışanlarının performans kriterlerini belirlemek ve Kurum çalışanlarının performansını bu kriterlere göre değerlendirmek.

 1. Kurulun onayına sunmak üzere Kurumun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içeren yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, onaylanan raporları Kurumun internet sayfasında yayımlamak ve Cumhurbaşkanlığına göndermek.

 2. Personel atamalarını yapmak.

 3. Düzenleyici işlemlerin Resmî Gazete’de Kurul tarafından belirlenecek diğer Kurul kararlarının Kurumun internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak.

 4. Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.

ğ) Milli güvenlik, emniyet, ticari sır ve kişisel verilerin korunması halleri saklı kalmak kaydıyla Kurumun faaliyetleri ile ilgili raporları kamuoyunun erişimine sunmak.

 1. Kurum adına basın ve yayın organlarına bilgi veya demeç vermek.

ı) Kurum bütçesinin uygulanmasını sağlamak.

 1. Kurumun diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

j) Kurumun görev alanına giren uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

k) Güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetki verilen faaliyetin durdurulması veya sınırlaması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri aldırmak.

1) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

 1. Başkan, Kurul tarafından kendisine devredilen yetkilerini Başkan Yardımcılarına veya daire başkanlarına kısmen veya tamamen devredebilir. Başkanın herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hâllerde İkinci Başkan Başkana vekâlet eder.

Kurumun gelirleri

MADDE 792 – (1) Kurumun gelirleri şunlardır:

 1. Hizmet ve işlem bedelleri.

 2. Yayın ve sair gelirler.

 3. Kuruma yapılacak bağış ve hibeler.

ç) Kurum tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde sekseni.

 1. Kuruma ait taşınır veya taşınmazların gelirleri.

 2. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.

Tarih: Ağustos 9, 2018, kategoriler: Haber Yazar: