DANIŞTAY ERDEMİR ÖZELLEŞTİRMESİNDE SATIŞA ONAY VEREN ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARINI İPTAL ETTİ

ERDEMİR Özelleştirmesiyle İlgili Yüksek Yargı Kararları  “Özelleştirme Aceleciliği”ne “Dur” Demektedir
Danıştay’ın Bu Kararı ile ERDEMİR’in Devri Yasal Dayanaktan Bir Kez Daha Yoksun Kalmıştır
Bilindiği üzere ERDEMİR’in özelleştirilmesi sürecinde Rekabet Kurulu Kararı’nın devire izin veren kararına karşı Odamızca açılan davada, sözkonusu izin kararının önce  yürütmesi durdurulmuş, yapılan yargılama sonunda da iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 13. Dairesi’nce yine Rekabet Kurulu’nun devire izin kararına dayanılarak tesis edilen ve Erdemir’in özelleştirilme suretiyle satışına onay veren Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın da iptaline karar verilmiş bulunmaktadır.

Danıştay 13. Dairesi’nin söz konusu kararında özetle; devire izin veren ilk Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması üzerine Rekabet Kurulu’nca yeni bir karar tesis edilmiş olmasına karşın, sonradan alınan Rekabet Kurulu Kararı’nın dava konusu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nı hukuka uygun hale getirmesinin sözkonusu olamayacağı gerekçesine yer verilerek, Erdemir’in  özelleştirme yoluyla satışına onay veren Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın iptaline hükmedilmiştir.

Danıştay’ın bu kararı ile ERDEMİR’e ilişkin  özelleştirme sürecinde tesis edilen işlemlerden biri ortadan kalkmış ve ERDEMİR’in devri yasal dayanaktan yoksun kalmıştır.
Özelleştirmelere karşı yürüttüğümüz hukuksal mücadele süreçlerinde her zaman söylediğimiz gibi, Danıştay 13. Dairesi’nin Kararı bir kez daha göstermiştir ki; yangından mal kaçırırcasına yapılan böylesi önemli özelleştirme işlem ve süreçlerinde ciddi yanlışlar yapılmaktadır.

Stratejik öneme sahip, kamuya büyük gelir getiren işletme, varlık ve değerlerin önü alınamaz bir istekle özelleştirilmeleri sırasında yapılan bu yanlışlar, özelleştirme aceleciliği dolayısıyla kamu yararına uygunluk değerlendirmesinin yeterince yapılmadığını ortaya koyar niteliktedir.

Artık ERDEMİR gibi ülkenin ve kamunun genelini ilgilendiren bir özelleştirmede devir yapılmadan, bu özelleştirmeye karşı yürütülen yargı sürecinin beklenmesi, Kanuni İdare İlkesinin bir gereği olarak kabul edilmelidir.

ERDEMİR özelleştirme sürecinde satışa onay veren Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı yargı kararıyla iptal edilmiş olduğundan, satışa onay kararına dayanılarak yapılan devir işleminin de hukuksal dayanağının ortadan kalktığı ve ERDEMİR’in  kamuya iade edilmesi gerektiği çok açıktır.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ
01 Mayıs 2008

Yayına Giriş Tarihi

2016-09-29 07:00:00

Tarih: Temmuz 23, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: