IV. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SEMPOZYUMU

Enerji, tüm dünyada olduğu gibi, günümüzde, ülkemizin de en başta gelen sorunları arasındadır. Artan nüfus ve teknolojik yeniliklere bağlı olarak gelişen endüstrisinin enerji gereksinimini yerli kaynaklarıyla karşılayamayan ülkemiz, enerji sorununu yoğun biçimde yaşamaktadır. Bu haliyle dışa bağımlı, arz güvenliğini sağlamak için enerji ithal eden, bundan ötürü ekonomik yükü her geçen gün artan bir ülkedir. Dolayısıyla, dışa bağımlılığın ekonomik yükünün azaltılması için yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygılaştırılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bunun için tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz de yerinde bir tercihle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, araştırılmasının, üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılmasını sorunun çözümüne katkı sağlayacak seçenek olarak benimsemiştir. Aynı zamanda bu tercih, yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan jeotermal enerjiyi, düzenli, kaliteli ve güvenli enerji arzında alternatif bir kaynak olarak daha önemli bir hale getirmiştir.

Ülkemizde son yıllarda, jeolojik zenginliğimiz ve kendi öz varlığımız olan jeotermal kaynaklara olan ilgi ve bu konuda yapılan araştırma ve teknik çalışmalar hızla artmıştır. Kuşkusuz bu gelişmelerde jeotermal enerjinin; düşük yatırım maliyeti ve çevreye olumsuz etkilerinin az olması yanı sıra ucuz, sürdürülebilir ve çok amaçlı kullanılabilir özelliklerinin önemli bir payı vardır. Ülkemizde jeotermal kaynaktan, başta elektrik üretimi olmak üzere ısıtma, termal kullanım ve sera uygulamaları gibi geniş bir yelpazede yararlanılmaktadır.

Özellikle enerji üretimi için büyük yatırımlar yapılarak yeni işletmelerin devreye sokulduğu, sera ısıtması ve termal kullanımların yaygınlaştığı bir dönem yaşanmaktadır. Benzer gelişme doğal mineralli sularda da görülmektedir. Böylesi bir süreçte, jeotermal enerji kaynakları ve doğal mineralli sularla ilgili araştırmaları, bu konuda Dünyada gelişmekte olan teknolojik bilgileri paylaşmak, jeotermal ve doğal mineralli sular sektöründe yaşanan sorunlara yeni tartışmalar açmak, çözüm önerileri getirmek amacıyla “Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi” düzenlenmektedir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası önderliğinde 21-24 Şubat 2018 tarihinde Afyon Korel Otel`de yapılacak olan sempozyum, Jeoloji Mühendisleri Odası, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası,  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş(AFJET), Afyon Termal İşletmecileri Birliği, Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) ve Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği(MASUDER) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin değerli bilim insanlarını, araştırmacılarını, ilgili kurum ve kuruluşlarını, üniversitelerini, yerel yönetimlerini, meslek odalarını, özel sektör temsilcilerini, kısacası tüm sektör bileşenlerini bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda;

• Jeotermal kaynağa ilişkin süreçler ve teknolojik gelişmeler

• Kaynak kullanımı ve yönetimi, teknik ve hukuki sorunlar

• Enerji stratejisinde jeotermal kaynaklar

• Eğitim ve ar-ge çalışmaları

• Kurumsal, idari ve teknik yapılanma

• Jeotermal yatırımlarda tasarım, proje yönetimi ve finansmanı

• Jeotermal enerji ve çevre

• Yerel yönetimler ve jeotermal gibi konuların tartışılması, bilgilerin paylaşılması ve önerilerin sunulması etkinliğin temel amacıdır.

Sempozyum sırasında, sektörde faaliyet gösteren makine ve malzeme üreticileri, enerji üreticileri, maden suyu üreticileri, termal tesis işletmecileri, sondaj firmaları, belediyeler ve kamu kurumlarını bir araya getirecek sergi de yer alacaktır.

Gerek bildiri ve poster sunumlarınızla bilimsel ve teknik yönden, gerekse katılımla vereceğiniz destek ve katkılarınızla zenginleşecek sempozyumun, önemli çözümler üretecek bir amaca hizmet edeceğine inanmaktayız. Bu amacı hep birlikte gerçekleştirmek üzere sizleri “Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi”ne katılmaya, destek vermeye ve katkı koymaya davet ediyoruz.

Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: TmmobEtkinlikleri Yazar: