ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI

Enerji Verimliliği Haftası, Enerji Alanındaki Dışa Bağımlılığı Azaltma ve Sanayi, Bina ve Ulaşım Sektörlerindeki Tasarruf Potansiyeli Bilinci Oluşturmak İçin Değerlendirilmelidir

TMMOB Makina Mühendisleri Odası,

5 Bin “Sanayi ve Bina Enerji Yöneticisi”nin ve 9 Milyon Mevcut Bina ile Tüm Yeni Yapılacak Binalara “Enerji Kimlik Belgesi”ni Düzenleyecek Olan “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları”nın Eğitim ve Belgelendirilmesine Yönelik Katkı ve Çalışmalarını Başarıyla Sürdürüyor

Türkiye‘nin % 70‘i aşan enerji ithalat bağımlılığının, ülke ekonomisi ve halk üzerinde enerji fiyatlarını önemli bir baskı unsuru haline getirdiği bilinmektedir. Enerji üzerinden alınan dünyadaki en yüksek vergiler ve hane halkı gelirinin gittikçe düşmesi nedeniyle enerji harcamalarımız; halkımız ve dünya piyasalarında rekabet etmeye çalışan sanayici üzerindeki en ağır yük haline gelmiştir.

Enerji verimliliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması; yeterince değerlendirilmeyen linyit, hidrolik, rüzgar enerjisi, jeotermal ve güneşe dayalı elektrik üretim potansiyelinin harekete geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, serbestleştirme ve özelleştirmelerden vazgeçilerek kaynakların esas olarak kamusal çıkarlar gözetilerek değerlendirilmesi, kamusal planlama, kamusal üretim ve denetim öncelikli enerji politikası olmalıdır.

Özel olarak enerji verimliliği alanında Türkiye‘nin enerji politikasının temel hedeflerinden birisi, enerji verimliliğinin artırılması ve enerji yoğunluğunda düzenli bir düşme eğiliminin yakalanması olmalıdır. Bu kapsamda, içinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla sanayide % 35 civarında, ulaşımda % 20 % binalarda %  30-35 arasında bulunan nihai enerji tüketiminin, verimlilik önlemleri ile sanayide % 20, ulaşımda % 25, binalarda ise % 30 ile 50‘lere varan tasarruf potansiyelinin geri kazanılmasının olanaklı olduğunu belirtmek isteriz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), Enerji Verimliliği Kongreleri düzenlemekte ve bu alanda önemli çalışmalar yürütmektedir. Binaların ısı yalıtımı ve enerji performansı açısından değerlendirilmesi; yüksek verimli kazanlar, ısı tesisatı, soğutma ekipmanları, sıcak ve soğuk boru ve yüzeylerin yalıtılması, atık ısının geri kazanımı; kojenerasyon; bölgesel ısıtma tesisleri; enerji verimli ve çevre uyumlu taşıtlar, enerji verimliliği açısından önem taşıyan konulardan bazılarıdır. Odamız bu konularda eğitimden denetim ve belgelendirmeye kadar çeşitli faaliyetleri yürütmektedir. MMO, halkımızın ve kamu kuruluşlarının bu konularda bilirkişi olarak ilk müracaat noktasıdır.

Odamız enerji verimliliği konusunda hazırlanmakta olan tüm yönetmelik ve politika dokümanlarına bu alandaki deneyimleri ve üyelerinin bilgi birikimine dayanarak kamu yararı da göz önünde bulundurularak çok kapsamlı görüşler hazırlayarak sunmakta, önerilerinin uygulanıp uygulanmadığını yasal süreçler de dahil olarak takip etmektedir. Bu yönü ile Odamız, enerji verimliliği sektörünün temel bir bileşeni olmuştur.

MMO 2010 yılında ülkemizde yeni bir uygulama olan “Bina Enerji Yöneticisi” yetiştirme kursları düzenleme yanında iki ayrı Eğitim ve Uygulama Merkezi Laboratuarı kurarak ülkemizdeki laboratuar sayısını üçe yükseltti

EİE‘nin hedefinde bulunan 5 bin Enerji Yöneticisinin yetiştirilmesine Türkiye‘nin ilk “Enerji Verimliği Yetkili” kuruluşu olarak Odamız aktif katkı sunmaktadır.  EİE ve enerji verimliliği danışmanlık şirketleri dışında Odamızca yürütülen çalışmalar sonucu, sanayi ve bina sektörlerine yönelik düzenlediğimiz Enerji Yöneticisi Kurslarında, bir yıllık bir süre içinde meslektaşlarımızdan 700‘ü başarı göstererek belge almıştır. Bu eğitimlere yönelik kamunun Ankara‘da bulunan tek uygulama tesisinin talebe yanıt vermemesi nedeniyle Odamız, sanayinin yoğun olduğu Kocaeli ve İzmir‘de iki ayrı uygulama laboratuvarı kurmuştur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Odamızın ortaklaşa yaşama geçirdiği Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi‘nden sonra, Kocaeli‘nde kurduğumuz laboratuar, Oda öz kaynaklarından 1,65 milyon TL harcanarak devreye sokulmuştur. Bu ilk Enerji Verimliliği Uygulama Merkezleri Enerji Yöneticisi eğitimlerinin düzenlenmesinde kullanılacağı gibi; enerji verimliliği alanında birçok eğitim ihtiyacına yanıt verecek; ayrıca mühendislik öğrencileri laboratuvar ve uygulamalı eğitim olanaklarından yararlanabilecektir.

Bu eğitim merkezleri ile birlikte, “B Sınıfı” olan yetkimiz, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu‘nun 22.12.2010 tarihili toplantısında alınan kararla “A Sınıfı Yetki Belgesi”ne yükseltilmiştir. Böylece enerji verimliliği hizmet sektörünün bilgi düzeyini yükseltmek ve yönetmelik şartlarını yerine getirmesi için etüt-proje eğitimlerine de başlanabilecektir.

MMO, 9 milyon binaya yönelik “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı” yetiştirme eğitimlerine de başladı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın 2008 yılında yayımladığı yönetmelik uyarınca tüm yeni ve eski binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır. Bu belgenin, 2017 yılına kadar yaklaşık 9 milyon mevcut binaya (bağımsız bölümlerine de ayrı ayrı düzenlenmek kaydı ile) ve her yıl inşa edilen ortalama 100 bin binaya düzenlenecektir. Bu kadar büyük hacimli bir işin layıkıyla yerine getirilebilmesi için ülkemizde binlerce uzmanın çok kısa sürede yetiştirilmesi ve belgelendirilmesine ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda Odamız, 10.06.2010 tarihinde yayımlanan “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ”in yayımlanmasının ardından eğitici kurum olarak faaliyet göstermek üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiştir. Böylelikle Odamız, Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek olan Serbest Müşavirlik ve Mühendislik hizmet büroları ve şirketler için bu konuda eğitimler düzenleyebilecektir. Bu kapsamda, 20.12.2010 tarihi itibarıyla Odamıza bağlı tüm şubelerimizde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri başlamıştır.

Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ali Ekber ÇAKAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Yayına Giriş Tarihi

2011-01-12 08:00:00

Tarih: Temmuz 20, 2018, kategoriler: Basın haberleri Yazar: